Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs dotacyjny: „Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2018”

Reklama
Nabór od 06.08.2018 do 24.08.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację programu w obszarze pomocy i integracji społecznej w 2018 roku „Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2018”. Termin składania ofert mija 24 sierpnia 2018 r.

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok wynoszą 731.225,00zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

„Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2018”

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama