Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Promocja wolontariatu

Reklama
Nabór od 07.08.2018 do 28.08.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych w zakresie promocji wolontariatu w województwie opolskim. Termin składania ofert mija 28 sierpnia 2018 r.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań.

W ramach priorytetu Promocja wolontariatu z akresem zadań objęty zostaje następujący obszar tematyczny:

1) wspieranie przedsięwzięć (w tym: spotkań, szkoleń, działań doradczych, działań promocyjnych) na rzecz upowszechniania wolontariatu,

2) stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu wolontariatu.

Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających najwyższą skuteczność.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Na realizację zadań publicznych w zakresie promocji wolontariatu w województwie opolskim przeznacza się łączną kwotę do 30 000 zł.

Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie promocji wolontariatu w województwie opolskim należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 - Ostrówek, 45-081 Opole, pok. 3.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama