Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs dotacyjny: Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 07.08.2018 do 04.09.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarządu Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku. Termin składania ofert mija 4 września 2018 r.

Opis zadania:

Rodzaj zadania publicznego – zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 i 22 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Tytuł zadania wraz z wysokością środków przeznaczonych na jego realizację:

Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego - wspieranie realizacji nieformalnej edukacji obywatelskiej w ramach Dni Kultury Solidarności.

Zadanie może być realizowane poprzez:

  • organizację wydarzenia (m.in.: konferencji, seminarium, szkolenia, warsztatów, debaty programowej, panelu ekspertów, wydarzenia artystycznego) o wymiarze ponadregionalnym, regionalnym lub ponadlokalnym, z szerokim gronem uczestników i beneficjentów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
  • organizację wydarzenia w innowacyjny sposób podchodzącego do zagadnienia tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i edukacji obywatelskiej, nawiązującego do doświadczeń Wielkopolski w tym obszarze,
  • organizację innych działań opiniotwórczych lub edukacyjnych wykorzystujących nośniki elektroniczne (np.: filmy, Internet), prowadzących do debaty publicznej, akcji społecznej, akcji promocyjno-informacyjnej, wystawy itp.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej - generatora wniosków www.witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, w terminie do dnia 4 września 2018 roku do godziny 15:30.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama