Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs MSWiA: Organizacja 4-dniowych warsztatów szkoleniowych dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego...

Reklama
Konkurs MSWiA: Organizacja 4-dniowych warsztatów szkoleniowych dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej
Nabór od 07.08.2018 do 21.08.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Organizacja 4-dniowych warsztatów szkoleniowych dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej. Termin składania ofert mija

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ppkt a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.:
Organizacja 4-dniowych warsztatów szkoleniowych dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej
w ramach zadania: Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej wśród służb mundurowych
w ramach Działania 1.2 Działania informacyjne i edukacyjne
Celu Operacyjnego 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/ów zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na zorganizowaniu 4 - dniowych warsztatów szkoleniowych dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej, a następnie poznanie zasad zdrowego odżywiania oraz metod i form dbania o kondycję i sprawność fizyczną.
Grupą odbiorców realizowanego zadania będą funkcjonariusze i pracownicy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji: kadra kierownicza i dowódcza, wykładowcy i dowódcy ze szkół Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, instruktorzy sportowi, lekarze, ratownicy, ratownicy medyczni, realizatorzy programów profilaktycznych oraz osoby odpowiedzialne za zbiorowe żywienie.
Nabór do grup warsztatowych przeprowadzi zlecający realizację zadania.

Dbałość o prawidłową masę ciała i sprawność fizyczną ma znaczenie kiedy mają one wpływ na wykonywanie obowiązków służbowych, czego doskonałym przykładem są funkcjonariusze, od których wymaga się wysokiej wydolności i sprawności fizycznej, istotnej dla charakteru wykonywanych obowiązków. Brak właściwie dobranych, do charakteru wykonywanej służby, i nieregularność spożywanych posiłków, skutkuje często problemami z nadwagą, a w konsekwencji zmniejszoną sprawnością fizyczną i zapadalnością na różnego typu schorzenia np. choroby układu pokarmowego, które eliminują funkcjonariusza ze służby w krótszym lub dłuższym okresie czasu, włącznie z przejściem na wcześniejszą rentę/emeryturę. Dbałość o właściwe odżywianie i sprawność fizyczną jest istotna również z punktu widzenia dobrostanu psychofizycznego każdego indywidualnego człowieka, co przekłada się na jego efektywne funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.

Mimo wysokiej świadomości, wśród części funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych i administracji, dotyczącej konieczności dbałości o własne zdrowie, w tym odpowiednią dietę i sprawność fizyczną, nadal istnieje znaczna grupa osób, które należałoby wspomóc i zapoznać z podstawowymi zasadami stosowania zdrowej diety, dostosowanej do stanu zdrowia i doboru form aktywności fizycznej.

Zadaniem realizowanych warsztatów szkoleniowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej wyżej opisanych zagadnień oraz zmotywowanie do promowania tych informacji wśród funkcjonariuszy.

W ramach realizacji zadania oczekuje się przeprowadzenia bezpłatnych warsztatów dla funkcjonariuszy i pracowników służb resortu spraw wewnętrznych i administracji z zakresu zdrowego żywienia oraz podejmowania aktywności fizycznej. Wymogiem realizowanych warsztatów jest również przekazanie wiedzy z zakresu komponowania posiłków w taki sposób, aby dostosować je do indywidualnych potrzeb uczestnika i zmieniającego się jego stanu zdrowia.

Zamawiający oczekuje, że złożone oferty będą wskazywały m.in. liczbę osób jaką obejmuje oferta, liczebność grup, wymiar czasowy warsztatów oraz rozkład zajęć, a także miejsce i warunki które zapewnią ich realizację.
W przypadku wyboru realizatora/ów zadania, takie elementy oferty jak program warsztatów, harmonogram realizacji warsztatów oraz ankiety ewaluacyjne będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Realizator/rzy zadania zostanie/zostaną wybrani na okres do 7 grudnia 2018r.

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 poz. 2237, z późn. zm.), to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ww. ustawy, w tym organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w terminie od dnia ogłoszenia do 21 sierpnia 2018 r. na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Zdrowia
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ, zadanie: Organizacja 4-dniowych warsztatów szkoleniowych dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku
aktywności fizycznej, NPZ.CO1_1.2_6_2018(1).

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.15 do 16.15. O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSWiA: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Reklama