Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Podlaskie. Mikrodotacje FIO

Nabór od 20.08.2018 do 16.09.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych rozpoczyna nabór do konkursu grantowego FIO, w którym można starać się o mikrodotacje na realizację inicjatyw społecznych na terenie województwa podlaskiego.

Zapraszamy do składania wniosków:

– Młode organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.

– Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby gotowe do realizowania działań w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z Patronem, czyli innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Mikrodotacje w wysokości od 1500 zł do 5000 zł można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego. Wymagany wkład własny: minimum 10% wartości projektu (wnoszony wyłącznie jako wkład osobowy).

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów: do 16 września 2018 r. Wnioski należy składać poprzez generator wniosków: Witkac.pl.

Okres realizacji projektów od 25 września do 15 grudnia 2018 roku. Temat priorytetowy naboru I, za który przyznawane są dodatkowe punkty: 100 lecie Niepodległości Polski Regulamin konkursu i załączniki dostępne są na stronie www.mikrodotacjepodlaskie.pl.

Informacje o konkursie można uzyskać także za pośrednictwem infolinii – tel.: 85 675 21 58 oraz w Biurze Projektu (Białystok, ul. Modlińska 6 lok U3), w godz. 9.00 – 13.00. Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres mikrodotacjepodlaskie@owop.org.pl.

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie dotacji w 2018 roku: 211 050,00 złotych

Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej stanowi część realizacji Programu FIO na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. OWOP jest Operatorem mikrodotacji w województwie podlaskim w ramach Priorytetu I.2 1 Małe inicjatywy Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Edycja 2018 na podstawie Umowy nr 396_II/2018.