Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa-Wola. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie na terenie dzielnicy placówek wsparcia dziennego jako element Lokalnego Systemu Wsparcia...

Warszawa-Wola. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie na terenie dzielnicy placówek wsparcia dziennego jako element Lokalnego Systemu Wsparcia w formie opiekuńczej, specjalistycznej i w formie pracy podwórkowej
Nabór od 22.08.2018 do 17.09.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania: poniedziałek, 17 września 2018 - 16:00.

Kategoria konkursu:

  • Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego jako element Lokalnego Systemu Wsparcia w formie opiekuńczej, specjalistycznej i w formie pracy podwórkowej

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 17.09.2018 roku do godz. 16.00​. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.09.2018. roku do godz. 16.00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Żelaznej 99, pok. 304 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Żelazna 99, 01 – 017 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Daniel Pasiński, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Referat Profilaktyki Uzależnień, nr telefonu 22 443 57 59, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs