Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – ograniczenia uzależnień behawioralnych

Nabór od 28.08.2018 do 18.09.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Lubuski ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – ograniczenia uzależnień behawioralnych dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają w woj. lubuskim i prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem. Termin składania ofert mija 18 września 2018 r.

Jako uzależnienia behawioralne rozumie się zaburzenia zachowania o charakterze nałogowym (niezwiązane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych), które wiążą się z odczuwaniem przymusu i brakiem kontroli nad wykonywaniem określonej czynności oraz kontynuowaniem jej mimo negatywnych konsekwencji dla jednostki oraz dla jej otoczenia. Do tego typu zaburzeń zachowania zalicza się przede wszystkim uzależnienie od: hazardu, komputera, telefonu, internetu, pracy, seksu, pornografii, zakupów itp..

Prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego lub przesłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) w terminie do dnia 18 września 2018 r. na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem: „Konkurs ofert 2018 – Ograniczenie Uzależnień Behawioralnych”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs