Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Wolne środki na „małe dotacje” w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów...

Wolne środki na „małe dotacje” w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”
Nabór od 30.08.2018 do 31.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, Kancelaria Marszałka przeznacza kwotę 32.000,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach tzw. „małych dotacji”, tj. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

Zasady:
1. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 zł.
2. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
3. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
4. Termin zakończenia realizacji nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2018 r.
5. Projekt powinien być odrębnym działaniem w odniesieniu do zadania, na które przyznana została dotacja w ramach ogłoszonego konkursu ofert.
6. Oferty należy składać przez Generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl.

Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane z systemu Witkac.pl należy również złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie:
1. osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej urzędu, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych urzędu;
2. osobiście w godzinach: 8.00–15.00 w jednej z delegatur urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;
3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; z dopiskiem na kopercie: „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – art. 19a”; 4. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz ww. ustawą, a w szczególności z art. 19a.
Przydatne informacje można znaleźć na:

www.dialog.mazovia.pl/zasady_przyznawania_dotacji.html

www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/formularze_i_instrukcje.html