Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

Nabór od 05.09.2018 do 28.09.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Do 28 września 2018 r. można składać wnioski w otwartym konkursie ofert nr 13/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2018-2020: Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Komunikat z dnia 05.09.2018 r. – stan środków w otwartym konkursie ofert nr 13/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Oferty należy składać elektronicznie za pomocą „Generatora ofert” oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną do dnia 28 września 2018 r. – do godz. 14.00.

Przed złożeniem oferty proszę się zapoznać z Regulaminem konkursu nr 13/2018 oraz Procedurami zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczonymi na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl zakładka tematyczna „otwarte konkursy ofert/2018/ogłoszenia konkursowe” oraz zakładka „akty prawne/akty wewnętrzne”.

Stan środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w otwartym konkursie ofert nr 13/2018 - które pozostały do wykorzystania na dzień 5.09.2018 r. wynosi 40 528,23 zł.