Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa-Ursus. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie klubów abstynenckich na terenie dzielnicy

Nabór od 06.09.2018 do 28.09.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie. Termin składania ofert: piątek, 28 września 2018 - 23:59.

Kategoria konkursu:

  • Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego:

Prowadzenie klubów abstynenckich na terenie dzielnicy m.st. Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28.09.2018 roku do godz. 23:59​. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2018 roku do godz. 18:00​ w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy pl. Czerwca 1976 nr 1 . lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy)..
    Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Maciej Ornoch, Izabela Migdal, nr telefonu 22 443 62 41, 22 443 60 41, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 ).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs