Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Kraków. Konkurs dotacyjny: Działalność charytatywna

Nabór od 14.09.2018 do 10.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych w zakresie działalności charytatywnej, określonych w stosownych uchwałach Rad Dzielnic. Termin składania ofert mija 10 października 2018 r.

Tytuły zadań publicznych:

1. „Pomoc rzeczowa dla inwalidów, emerytów i rencistów zrzeszonych w kołach na terenie Dz. VIII”;

2. „Pomoc rzeczowa dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy IX”;

3. „Zakup bonów lub paczek żywnościowych dla emerytów i rencistów z osiedla Wróblowice, Opatkowice, Swoszowice, Jugowice i Zbydniowice”;

4. „Pomoc rzeczowa dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy XI”;

5. „Otwarty konkurs ofert na realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego: pomoc rzeczowa dla osób z terenu Mistrzejowic”.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowych zadań wynosi w 2018 roku:

1. w przypadku zadania „Pomoc rzeczowa dla inwalidów, emerytów i rencistów zrzeszonych w kołach na terenie Dz. VIII" - 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);

2. w przypadku zadania „Pomoc rzeczowa dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy IX” - 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100);

3. w przypadku zadania „Zakup bonów lub paczek żywnościowych dla emerytów i rencistów z osiedla Wróblowice, Opatkowice, Swoszowice, Jugowice i Zbydniowice” - 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);

4. w przypadku zadania „Pomoc rzeczowa dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy XI” - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);

5. w przypadku zadania „Otwarty konkurs ofert na realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego: pomoc rzeczowa dla osób z terenu Mistrzejowic” - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);

Termin realizacji zadania: od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.

Miejsce realizacji zadania:

1. Dzielnica VIII Dębniki;

2. Dzielnica IX Łagiewniki – Borek Fałęcki;

3. Dzielnica X Swoszowice;

4. Dzielnica XI Podgórze Duchackie;

5. Dzielnica XV Mistrzejowice.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 10 października 2018 r. o godz. 9.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach, wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Dziennik Podawczy, z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14– Dział Organizacyjny) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs