Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Działania na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych

Reklama
Nabór od 19.09.2018 do 10.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych w 2018 r. Termin składania ofert mija 10 października 2018 r.

Cel konkursu

Wspieranie działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultur mniejszości narodowych i etnicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu zostaną wsparte projekty które:

 • umożliwiają mieszkańcom województwa poznanie kultury, tradycji i dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych regionu,
 • wspierają zachowanie dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych,
 • wykorzystują kreatywność i zaangażowanie przedstawicieli mniejszości narodowych
  i etnicznych w budowaniu zróżnicowanej oferty kulturalnej w regionie,
 • wykorzystują metody sprzyjające inkluzji społecznej,
 • mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • promują województwo śląskie jako region wielokulturowy.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Projekty wspierające zachowanie kultury i dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych w województwie śląskim.

 1. Pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu i tożsamości zamieszkujących go mniejszości narodowych i etnicznych.
 2. Organizowanie przedsięwzięć upowszechniających kulturę i dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych i etnicznych w regionie.
 3. Promocja województwa śląskiego jako regionu wielokulturowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama