Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Upowszechnianie i rozwój koszykówki w województwie kujawsko-pomorskim

Reklama
Nabór od 20.09.2018 do 11.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 26/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój koszykówki w województwie kujawsko-pomorskim”. Termin składania ofert mija 11 października 2018 r.

Rodzaje zadań objęte konkursem

Przeprowadzenie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych, zmierzających do upowszechnienia aktywności fizycznej oraz promocji koszykówki jako sportu zapewniającego wszechstronny rozwój.

Zajęcia muszą spełniać następujące warunki: zajęcia sportowe dla uczniów muszą być realizowane w terminie od października do grudnia 2018 r. Zajęcia powinny odbywać się na hali sportowej lub sali gimnastycznej, siłowni lub basenie. Powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze półtorej godziny, z częstotliwością dwa razy w tygodniu, w grupach liczących 14-20 osób. Końcowym elementem zajęć powinny być testy kompetencyjne przeprowadzone wg metodologii wdrożonej w PZKosz. Wyróżniający się uczniowie będą kwalifikowani do uprawiania koszykówki w klubach sportowych na terenie naszego województwa, które wyznaczone zostaną jako docelowe dla poszczególnych obszarów. Oczekiwana jest realizacja projektu na terenie minimum 10 gmin (zakwalifikowanych do projektu na podstawie zgłoszeń oraz opinii Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki) oraz objęcie wsparciem minimum 300 uczniów w 15 grupach.

W przypadku zaplanowania zakupu sprzętu sportowego wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia ujednoliconego wykazu tego sprzętu oraz jego dystrybucji dla każdej grupy szkoleniowej z zastrzeżeniem, że cena jednostkowa sprzętu nie może przekroczyć wartości 3.500 zł. Specyfikacja sprzętu musi zawierać się w treści przedłożonego wniosku.

Za priorytetowe uznaje się projekty zapewniające:

  1. powszechność i systematyczność zajęć;
  2. ponadlokalny zasięg terytorialny przedsięwzięcia;
  3. doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną w terminie do 11 października 2018 r. do godz. 15.30

pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Sportu i Turystyki

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

lub osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń (Punkt Informacyjno-Podawczy - parter)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama