Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Kraków. Konkurs dotacyjny: „Fundusz wkładu własnego”

Reklama
Nabór od 20.09.2018 do 09.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania ofert mija 9 października 2018 r.

Tytuł zadania publicznego: Fundusz wkładu własnego

Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 184 700,00

Termin realizacji zadania: w okresieod 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Miejsce realizacji zadania: na terenie Miasta Krakowa

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2017 nie przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego żadnych środków finansowych a w roku 2018 przeznaczyła 15 300,00 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Celem zadania jest udzielenie wsparcia realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych Gminy poprzez współfinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przez środki pozabudżetowe należy rozumieć środki finansowe pochodzące z funduszy:

 • Unii Europejskiej,
 • strukturalnych,
 • innych państw i organizacji międzynarodowych,
 • polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,
 • administracji centralnej,
 • podmiotów komercyjnych.

Środkami pozabudżetowymi, w kontekście tego ogłoszenia konkursowego, nie są środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Dofinansowanie może zostać przyznane jedynie na zadanie mieszczące się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i w zakresie dziedzin objętych programami sektorowymi wynikającymi z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa wymienionych w Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętym Uchwałą nr XC/2358/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r.:

 1. Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2015-2018;
 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.;
 3. Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2016-2018;
 4. Program „Młody Kraków”;
 5. Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015-2020;
 6. Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016-2020;
 7. Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019;
 8. Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020;
 9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020;
 10. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań realizowanych w 2011r. oraz z perspektywą na lata 2016- 2019;
 11. Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030;
 12. Program wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Zadanie, które ma być dofinansowane musi być:

 1. skierowane do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków lub organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Krakowa. Jeśli zadanie odnosi się do Gminy tylko
  w części, to o dofinansowanie można ubiegać się tylko na tę część zadania, której odbiorcami będą mieszkańcy Krakowa;
 2. realizowane w roku 2018. W przypadku projektów wieloletnich, których rozpoczęcie realizacji planowane jest na 2018, ofertę można jedynie złożyć na tę część, która będzie realizowana w 2018 roku.

Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Nabór wniosków trwa do dnia 9 października 2018 r. do godziny 1500 .

Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią oferenta/oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa,os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, pok. nr 106 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Obowiązkowym załącznikiem do oferty wniosek, który organizacja złożyła ubiegając się o dotację ze środków pozabudżetowych. Znajduje się tam opis całości projektu.
W ofercie składanej na otwarty konkurs ofert należy zaprezentować jedynie działania realizowane w 2018 roku i skierowane do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama