Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

II konkurs dotacyjny: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Reklama
Nabór od 27.09.2018 do 16.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił II otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Termin składania ofert mija: 16 października 2018 r.

Zadania, których dotyczy konkurs:

Zadanie 1.

Wspieranie działań na rzecz ograniczenia liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

Zadanie 2.

Organizowanie i realizacja działań na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zadanie 3.

Wpieranie programów rehabilitacji osób po odbytym leczeniu oraz ich rodzin.

Zadanie 4.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików.

Zadanie 5.

Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z problemem alkoholowym.

Kwota dotacji w roku 2018 na realizację zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach II otwartego konkursu ofert wynosi 87 320,00 zł .

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, III piętro pok. 311 lub za pośrednictwem poczty.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama