Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa. Konkurs dotacyjny: Program „Aktywny Warszawiak” – rusz się Warszawo po świętach

Nabór od 27.09.2018 do 19.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert: piątek, 19 października 2018 - 16:00.

Otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji.

Kategoria konkursu:

  • Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Program „Aktywny Warszawiak” – rusz się Warszawo po świętach.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Logindo 19 października 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych:

w zakresie zadania konkursowego:

­ Marcin NOWOCIEŃ – pok. 1139, tel. 22 44-324-74

­ Katarzyna TWARDOWSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-82

­ Katarzyna KLIMEK – pok. 1139, tel. 22 44-324-70

­ Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73

­ Monika SZYBILSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-90

­ Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):

­ Katarzyna TWARDOWSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-82

­ Katarzyna KLIMEK – pok. 1139, tel. 22 44-324-70

­ Monika SZYBILSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-90

­ Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73

­ Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs