Łódź. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie działań w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych - regranting
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert i powołaniu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych, w formie regrantingu. Termin składania ofert mija 23 sierpnia 2018 r.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

Prowadzenie działań w z zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych, w formie regrantingu, w tym w szczególności:

  1. promowanie oraz rozwój wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej;
  2. podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;
  3. działania służące aktywizacji oraz włączaniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;
  4. szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej;
  5. aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową;
  6. aktywność sportowo-rekreacyjna osób starszych;
  7. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integracyjnym;

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 150 000,00 zł.

Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy, nie później niż do 14 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

źródło: Urząd Miasta Łodzi
data publikacji: 2018-08-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!