Nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa PO WER
autor(ka): Dorota Bartosiewicz-Bryll
Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs na projekty w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach: 1. wypracowanie metod rozwiązywania problemu bezdomności oraz 2. wypracowanie metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenienowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, w części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematów:

  1. Wypracowanie metod rozwiązywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności.
  2. Wypracowanie metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem działań różnych instytucji realizujących zadania z tego zakresu, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 45 000 000,00 zł.

Minimalna wartość projektu: 500 000,00 zł.

​Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych, tym samym wkład własny wnioskodawcy musi wynosic co najmniej 3% wartości projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Termin, od którego można składać wnioski: 25 maja 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 8 sierpnia 2018 r. godz. 14.00.

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Regulamin konkursu oraz inne informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej instytucji organizującej konkurs.

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: oraz telefonicznie: (22) 378 31 68 w godzinach 09.00-11.00.

Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

organizator: Centrum Projektów Europejskich
adres: Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: (22) 378 31 68, faks: (22) 201 97 25
e-mail: power@cpe.gov.pl
www: http://www.power.cpe.gov.pl 
źródło: Centrum Projektów Europejskich
data publikacji: 2018-06-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!