Konkurs VP/2018/010 w Programie na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)
autor(ka): Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
19 lipca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Celem przewodnim konkursu VP/2018/010 jest wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Wspólne Plany Działania (Joint Action Plan - JAP) jako innowacyjna forma mechanizmu wdrożeniowego dla funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Środki z funduszy uzyskane na podstawie Planu Działania (JAP) będę udzielane na podstawie wskaźników osiągnięć i efektów/rezultatów, skupiając się na wypływie tych działań, a nie na udokumentowaniu poczynionych nakładów/zasobów na realizację działania.

Celem pilotażowego projektu EaSI jest wzmocnienie KRAJOWYCH i REGIONALNYCH zdolności do przygotowania, stworzenia i wdrażania Wspólnego Planu Działania (JAP). Po udanym wdrożeniu JAP nastąpi wymiana doświadczeń i upowszechnienie informacji z wdrażania jednego bądź kilku pilotażowych JAP.

Wnioski z pilotażu służyć też będą do oceny potencjału JAP i jego przydatności we wdrażaniu funduszy z UE po 2020 roku.

Na konkursu VP/2018/010 Komisja Europejska przeznacza 2,3 mln EURO. Komisja Europejska, jako jednostka odpowiedzialna za rozstrzygnięcie konkursu, sfinansuje 1-3 projekty. Grant Komisji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. 10% kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikanta/ów jako wkład własny.

Projekty powinny trwać od 12 do 18 miesięcy.

LIDER projektu lub jedyny wykonawca projektu MUSI być podmiotem publicznym (jednostka krajowa/regionalna, uczelnia wyższa lub inna publiczna instytucja edukacyjna).
Inni członkowie konsorcjum, jeśli takie powstanie w celu realizacji projektu, muszą być:
- albo podmiotem publicznym (jednostka krajowa/regionalna, uczelnia wyższa lub inna publiczna instytucja edukacyjna),
- albo organizacjami pozarządowymi,
- albo prywatnymi jednostkami edukacyjnymi,
- albo publicznym lub prywatnym instytutem/jednostką badawczą,
- albo przedsiębiorstwem społecznym,
- albo organizacją partnerów społecznych na poziomie krajowym/lokalnym/regionalnym.

Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=535&furtherCalls=yes


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

źródło: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
data publikacji: 2018-05-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!