Olsztyn. Konkurs dotacyjny: Promocja Olsztyna poza granicami Polski
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji Olsztyna poza granicami Polski świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna w 2018 r. Oferty należy składać do 2 marca 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie w zakresie: „Promocji Olsztyna poza granicami Polski”.

Rodzaj działań – promocja Olsztyna poza granicami Polski mająca na celu zwiększenie wiedzy na temat Miasta Olsztyna, budowania marki i pozyskiwania nowych ambasadorów miasta. Priorytetem jest promocja Olsztyna w miastach partnerskich.

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w ramach dotacji wynosi 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Termin realizacji zadania opisanego w ofercie powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy i kończyć nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.

Termin składania ofert upływa z dniem 02.03.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

źródło: Urząd Miasta Olsztyna
data publikacji: 2018-02-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!