Konkurs dotacyjny: „BO Małopolska”
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska”. Oferty należy składać do 1 marca 2018 r.

W ramach realizacji zadania finansowane będą działania polegające w szczególności na:

1) przygotowaniu i przeprowadzeniu społecznej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Województwa Małopolskiego, którzy ukończyli 16 rok życia, wspierającej wdrażanie i realizację III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego;

2) przeprowadzeniu kampanii służącej zwiększeniu świadomości mieszkańców Małopolski dotyczącej Budżetu Obywatelskiego, kształtowaniu i wzmacnianiu aktywności obywatelskiej oraz zwiększaniu partycypacji społecznej mieszkańców Małopolski poprzez ich czynne włączenie i zaangażowanie w całym procesie wdrażania i realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (w szczególności do tworzenia i zgłaszania przez mieszkańców własnych projektów zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz do brania udziału w głosowaniu na wybrane zadania);

3) przygotowaniu kampanii w oparciu o spójny system identyfikacji wizualnej, przeprowadzonej w dwóch odsłonach, w różnorodnych formach, z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców Małopolski o zasięgu całego Województwa Małopolskiego. Oferent zobowiązany jest do doboru najskuteczniejszych obecnie kanałów informacyjnych z uwzględnieniem specyfiki segmentacji geograficznej Małopolski w odniesieniu do subregionów, o których mowa w zał. nr 1 do Regulaminu;

4) opracowaniu koncepcji strategii kampanii mającej na celu przybliżenie idei budżetu obywatelskiego, w tym promocję Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w podziale na następujące działania:

  1. Informacyjno-promocyjne oraz edukacyjne, zachęcające do zgłaszania zadań do III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – tzw. pierwsza odsłona kampanii, w ramach, której Oferent zobowiązany jest do:
  1. Informacyjno-promocyjne oraz edukacyjne, zachęcające do głosowania na zadania w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – tzw. druga odsłona kampanii, w ramach której Oferent zobowiązany jest do:

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadania wybranego w ramach w/w konkursu, środki finansowe do kwoty 550 000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). W Konkursie wybrana zostanie tylko jedna oferta.

Termin realizacji zadania:15 marca do dnia 31 października 2018 r.

Oferty wraz z załącznikami i dokumentami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w godz. od 8.00-16.00:

Dziennik Podawczy

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56, parter (nowy budynek)

30-017 Kraków

lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem:

„Konkurs ofert - BO Małopolska”

na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kancelaria Zarządu

ul. Racławicka 56,

30-017 Kraków

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu wraz z załącznikami, do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia: 1 marca 2018 roku do godz.16.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od terminu zakończenia naboru ofert.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
data publikacji: 2018-02-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!