Nabór w PO WER: Centra Arbitrażu i Mediacji (2.17)
autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – informuje o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania 15 projektów (po jednym projekcie w województwie, z wyjątkiem województwa mazowieckiego) przewidujących utworzenie oraz funkcjonowanie 15 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM) w ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu realizowane są następujące typy projektów: 1. tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów szkolenia oraz 2. szkolenia i studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

Finanse

Alokacja założona na konkurs wynosi 30 909 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%, a maksymalna kwota dofinansowania projektu - 2 060 600 PLN.

Składanie wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane są w terminie od 15 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Dodatkowe informacje

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 01.03.2018 roku.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: , faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556.
Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Spotkania informacyjne dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w konkursie (od 11 do 24 stycznia 2018 r. w miastach wojewódzkich). Informacja na temat spotkań

Prezentacja na temat konkursu


UWAGA
Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji” dotyczy wydłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu. Przesunięto termin zakończenia naboru wniosków z dnia 22.01.2018 roku na dzień 31.01.2018 r.
Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 08.01.2018 r., tj. z dniem opublikowania informacji.

Uzasadnienie: modyfikacja ma na celu umożliwienie wszystkim potencjalnym wnioskodawcom skorzystania z oferowanych przez IP szkoleń z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie, co powinno przełożyć się na lepszą jakość składanych wniosków i umożliwić wybór projektów we wszystkich obszarach wsparcia objętych konkursem. Szkolenia odbędą się w dniach 11-24.01.2018 r.

Regulamin konkursu

Zmieniony Regulamin konkursu

źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
data publikacji: 2018-01-09
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!