Nabory w ramach Funduszy Europejskich w 2018 roku
autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju informuje, że w 2018 roku planowanych jest ponad 700 konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Już w styczniu otwiera się prawie 90 nowych naborów. Szansy na pozyskanie pieniędzy unijnych możesz też jednak szukać w 193 trwających konkursach. Wśród nich można znaleźć 40 naborów z programów ogólnopolskich, 144 konkursy z programów regionalnych i 9 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zestawienie przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju:
 

Przedsiębiorcy

Efektywność energetyczna

Pod koniec stycznia otwiera się nabór na projekty w obszarze energetyki. To oferta skierowana do dużych przedsiębiorców. Środki unijne mają pomóc w poprawie efektywności energetycznej w Twojej firmie. Dzięki nim można np. przebudować linie produkcyjne, zmodernizować energetycznie budynki, wymienić na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne.

Środki unijne mogą otrzymać te przedsiębiorstwa, które przeprowadziły audyt energetyczny. Dodatkowo częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie, o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu.

Projekt może otrzymać maksymalnie 75% dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych. Jest to pomoc zwrotna przyznawana zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Badania i rozwój

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą jeszcze do 19 stycznia składać wnioski na utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych w swojej firmie. Na projekty tego typu dostępnych jest 460 mln zł w ogólnopolskim konkursie. Dotację można przeznaczyć na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Chodzi o tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Dofinansować można również m.in. koszty wiedzy technicznej, doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

W programach regionalnych przedsiębiorcy, ale także jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie wyższe mogą składać wnioski na projekty z zakresu:


Jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Środowisko

W styczniu w programach regionalnych można również składać wnioski na projekty związane z ochroną środowiska, na przykład:

Energetyka

Styczeń to także miesiąc z kilkunastoma konkursami w obszarze energetyki. Wspierane będą na przykład:

E-usługi

Administracja rządowa, sądy, partnerstwa z np. przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi mają w styczniu ostatnią szansę na złożenie wniosku o dofinansowanie na projekty dotyczące rozwoju e-usług publicznych. Wydatki kwalifikowane w projekcie mogą wynieść do 50 mln EUR. Projekt może otrzymać maksymalne dofinansowanie na poziomie 100% kosztów kwalifikowanych.
 

Organizacje pozarządowe, JST, instytucje kultury, uczelnie, kościoły, podmioty lecznicze

Nauka i edukacja

Dla wyższych uczelni publicznych i niepublicznych styczeń to szansa na pozyskanie środków unijnych na projekty dotyczące programów kształcenia. Wnioski o dofinansowanie takich projektów można składać w dwóch konkursach.

Pierwszy nabór (PDF) dotyczy opracowania programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Programy mają służyć m.in. rozbudzaniu ciekawości poznawczej, inspirowaniu do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, czy szerzeniu kultury innowacyjności.

Wartość projektu może wynieść maksymalnie 500 tys. zł. Projekt może otrzymać dofinansowanie do 97% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

Drugi konkurs (PDF) dotyczy projektów polegających na opracowaniu programów kształcenia i realizację studiów dualnych. Chodzi o kształcenie przemienne tj. zarówno w formie zajęć dydaktycznych na uczelni, jak i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy.

Maksymalna wartość projektu zależy od liczby studentów, którzy kształcą się na uczelni i może wynieść od 3 mln zł do 10 mln zł.

W regionalnych programach również są zarezerwowane środki na projekty edukacyjne. Są one dostępne m.in. w konkursach w województwie wielkopolskim, podlaskim, śląskim i polegają na:

  1. realizacji kompleksowych programów rozwojowych, które są poprzedzane diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego;
  2. współpracy szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu lepszego dostosowania oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego rynku pracy i lokalnych rynków pracy;
  3. organizacji staży i praktyk dla uczniów, a także rozwijanie kompetencji nauczycieli oraz instruktorów nauki zawodu, które są realizowane u pracodawców;
  4. rozwoju poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami;
  5. realizacji projektów edukacyjnych, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i realizacji zajęć rozwijających uzdolnienia młodzieży;
  6. tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego (lub dostosowaniu istniejących, także dla dzieci z niepełnosprawnościami).

Rewitalizacja

Do projektów związanych z rewitalizacją, aplikować może liczne grono instytucji - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, instytucje kultury (lub partnerstwa ww. podmiotów). Projekty uruchomione w konkursach regionalnych, w województwach m.in. podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, śląskim) mogą dotyczyć:

Infrastruktura społeczna

Teraz możesz również składać wnioski na projekty aktywizacji społecznej, a konkretnie na:

W programach regionalnych (m.in. województwo lubuskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie śląskie, podlaskie) dostępnych będzie aż 25 konkursów o tej tematyce.

Kto może składać wnioski? Jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, społeczne oraz przedsiębiorcy.

Zdrowie

Instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, podmioty utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) realizujące zadania publiczne, jst i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, czy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, mogą składać projekty z zakresu m.in.:


Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany jakimś konkursem, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
data publikacji: 2018-01-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!