Nabór w PO WER: Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodych (1.3)
autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży. Konkurs ma formę konkursu otwartego, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK. Pierwsza runda potrwa od 1 do 28 lutego 2018 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem.

Konkurs służy zwiększeniu możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95,00%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 150 000 000 zł.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2018

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Sposób składania wniosków

Niniejszy konkurs ma formę konkursu otwartego, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski w ramach odrębnych rund konkursu:

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 z dn. 29.12.2017 r.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: pkt VII regulamin konkursu.

Informacje dotyczące konkursu:

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl.

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
data publikacji: 2017-12-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!