Przejdź do treści głównej

Fundusze norweskie: Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością - II nabór

autor(ka): oprac. redakcja
2014-07-17, 10:24
archiwalne
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Operator Programu) ogłosiło 15 lipca 2014 drugi nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy norweskich. Wsparcie można otrzymać w ramach Programu "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych". Pula środków do rozdysponowania na projekty wynosi 4 974 444 zł.

Program ma na celu wzmocnienie zdolności polskich służb w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym handlem ludźmi.

Obszary tematyczne:

 • Rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen
 • Zwiększone zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych
 • Wzmocniona współpraca między władzami a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym organizacjami pozarządowymi, przy udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi

Typy działań:

 • Szkolenia
 • Organizacja konferencji, wizyt studyjnych, seminariów itp.
 • Rozwój struktur i systemów

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • Instytucje z sektora finansów publicznych, takie jak jednostki podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwu Finansów (w tym Policja, Straż Graniczna, Służba Celna)
 • Organizacje pozarządowe* i organizacje międzynarodowe zaangażowane w sprawy związane z zapobieganiem, dochodzeniem i ściganiem przestępczości, bezpieczeństwem publicznym lub przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i pomocy ofiarom handlu ludźmi

* „organizacja pozarządowa”: wolontariacka organizacja non-profit ustanowiona jako osoba prawna o celach niekomercyjnych, niezależna od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe.

Projekty partnerskie
Operator Programu zachęca wnioskodawców do składania wniosków wspólnie z partnerem pochodzącym z Państw Darczyńców (Norwegia), którego udział na etapie aplikowania potwierdzony jest Listem Intencyjnym (lub umową partnerską) stanowiącym jeden z załączników do wniosku.
Promotor projektu (Wnioskodawca) pochodzi zawsze z Polski i jest odpowiedzialny za złożenie wniosku o dofinansowanie.
Za realizację projektu Partnerskiego Operator Programu przyznaje dodatkowe 5 pkt podczas oceny merytorycznej wniosku aplikacyjnego.  Partnerstwo nie jest wymagane.

Fundusz Współpracy Dwustronnej
Jednym z narzędzi zacieśniania współpracy partnerstwa jest tzw. Fundusz Współpracy Dwustronnej (FWD). Operator Programu rezerwuje część kwoty z budżetu Programu w wysokości 176 471 euro tj. 738 019 zł na potrzeby FWD na poziomie Programu podczas jego wdrażania.
W ramach całkowitego budżetu FWD do wykorzystania przez Beneficjentów końcowych w ramach obecnego naboru udostępniona będzie kwota w wysokości 17 000 euro, tj. 71 096 zł. Kwota ta zostanie udostępniona dla nawiązywania kontaktów, wymiany, dzielenia się i transferu wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk pomiędzy Beneficjentami projektów a podmiotami w Norwegii.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Całkowita alokacja (środki z NMF 2009-2014) na konkurs: 1 189 460 euro, tj. 4 974 444 zł, gdzie:

 • Kwota 170 000 euro, tj. 710 957 zł, stanowi minimalną wartość dofinansowania z NMF dla pojedynczego projektu z maksymalnym poziomem dofinansowania z NMF wynoszącym 85% kwalifikowalnych kosztów projektu;
 • Kwota 1 189 460 euro, tj. 4 974 444 zł, stanowi maksymalną wartość dofinansowania z NMF dla pojedynczego projektu z maksymalnym poziomem dofinansowania z NMF wynoszącym 85% kwalifikowalnych kosztów projektu.

Wartość dofinansowania
W przypadku projektów predefiniowanych i projektów wybranych w otwartym naborze, w tym projektów organizacji pozarządowych, dofinansowanie z programu nie przekroczy 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałe koszty projektów muszą być zapewnione przez beneficjentów.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów
Nabór projektów odbywa się w okresie od 15 lipca do 15 września 2014 r., do godz. 16.00.
Dwa oryginały wniosku w języku polskim wraz z dwoma egzemplarzami załączników (wszystkie dokumenty muszą być podpisane i parafowane na każdej stronie oraz poświadczone za zgodność z oryginałem – jeśli dot.) oraz skanami wszystkich dokumentów na płycie CD/DVD powinny być dostarczone w kopercie lub paczce, drogą pocztową, przesyłką kurierską (w tych przypadkach decyduje data stempla pocztowego lub dowodu nadania) lub osobiście do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Dokumenty aplikacyjne:


Więcej informacji o naborze oraz dokumenty programowe można znaleźć w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich
Data wydarzenia: od 2014-07-17 do 2014-09-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • bezpieczeństwo
 • działalność międzynarodowa
 • obcokrajowcy, migranci
 • prawa człowieka