Przejdź do treści głównej

Konkurs UE: Europejska sieć krajowych organizacji zajmujących się alfabetyzacją

autor(ka): oprac. Federacja Centrum Szpitalna
2013-05-15, 11:16
archiwalne
Do 29 sierpnia 2013 r. można składać wnioski w konkursie Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury), którego celem jest stworzenie europejskiej sieci działającej na rzecz podnoszenia świadomości, gromadzenia i analizowania informacji w zakresie alfabetyzacji oraz wymiany rozwiązań programowych, dobrych praktyk, obiecujących kampanii oraz inicjatyw propagujących umiejętność czytania i pisania.

Zaproszenie do składania wniosków – EAC/S05/13
Europejska sieć krajowych organizacji zajmujących się alfabetyzacją (zaproszenie otwarte)


Cele i opis
Konkurs ma na celu wsparcie stworzenia europejskiej sieci działającej na rzecz podnoszenia świadomości, gromadzenia i analizowania informacji w zakresie alfabetyzacji oraz wymiany rozwiązań programowych, dobrych praktyk, obiecujących kampanii oraz inicjatyw propagujących umiejętność czytania i pisania w świetle celu wyznaczonego w strategicznych ramach europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020), jakim jest zmniejszenie do 2020 r. liczby osób osiągających słabe wyniki w czytaniu.
Do roku 2020 odsetek 15-latków osiągających słabe wyniki w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych powinien wynosić poniżej 15 % (zobacz: Konkluzje  Rady  z  dnia  12  maja  2009  r.  w  sprawie  strategicznych  ram  Europejskiej  współpracy w  dziedzinie  kształcenia  i  szkolenia - tekst w języku polskim)

Konkurs ma się przyczynić do pogłębienia współpracy między europejskimi fundacjami i stowarzyszeniami, ministerstwami i innymi organizacjami działającymi w dziedzinie alfabetyzacji, na rzecz poprawy umiejętności czytania i pisania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Europie.

Sieć otrzyma wsparcie w postaci dotacji z programu „Uczenie się przez całe życie” na działanie przeznaczone dla wielu beneficjentów, zgodnie z pkt 4.1.4 rocznego programu prac na 2013 r. przyjętego dnia 27 marca 2013 r.

Wnioskodawcy muszą przedstawić program prac zawierający opis konkretnych działań i wyników proponowanych na rzecz osiągnięcia celów określonych w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków. W programie prac należy zawrzeć konkretne cele, wskaźniki oraz harmonogram.

W zakres proponowanego programu muszą wchodzić następujące działania:

 • gromadzenie danych dotyczących poszczególnych państw,
 • ułatwianie wymiany dobrych praktyk,
 • inicjatywy mające na celu podnoszenie świadomości,
 • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie alfabetyzacji na szczeblu zarówno krajowym, jak i unijnym w celu propagowania efektywnej polityki na rzecz alfabetyzacji.


Wnioskodawcy
Kwalifikują się wyłącznie wnioski złożone przez podmioty prawne mające siedzibę w następujących państwach:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • kraj przystępujący: Chorwacja,
 • kraje kandydujące: Islandia, Czarnogóra, Serbia, była jugosłowiańska republika Macedonii i Turcja,
 • państwa EFTA: Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

Wnioski pochodzące z krajów kandydujących będą mogły zostać wybrane, jeśli do dnia udzielenia dotacji zostaną podpisane umowy w sprawie warunków udziału tych krajów w programie „Uczenie się przez całe życie”.

Sieć powinna obejmować co najmniej 20 państw uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”, z zachowaniem równowagi geograficznej. Aby równowaga ta była zachowana, członkowie sieci powinni reprezentować co najmniej 15 państw członkowskich UE.


Wnioski
Do udziału w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków kwalifikują się wnioski:

 • otrzymane przed upływem terminu określonego w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków,
 • złożone na oficjalnym formularzu wniosku, wypełnionym i podpisanym, oraz spełniające określone w tym formularzu wymogi,
 • sporządzone w jednym z języków urzędowych UE.


Budżet i czas trwania projektu
Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie przedmiotowego działania szacuje się na maksymalną kwotę 3 mln euro na lata 2013-2015.
Wsparcie finansowe ze strony Komisji nie może przekroczyć 75% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Okres realizacji:

 • działania powinny się rozpocząć po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji (najpóźniej w grudniu 2013 r.),
 • działania powinny się zakończyć 24 miesiące po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji,
 • maksymalny czas trwania projektu wynosi 24 miesiące.


Termin składania wniosków
Wnioski należy nadsyłać najpóźniej do 29 sierpnia 2013 r., do godz. 12.00 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

‘Call for proposals European Policy Network of National Literacy Organisations EAC/S05/13’
For the attention of Mr João DELGADO
Head of Unit
Directorate-General for Education and Culture
Unit B1: School Education; Comenius
J-70, 02/232
1049 Bruxelles/Brussel
Belgia


Dodatkowe informacje
Pozostałe dokumenty (w języku angielskim) związane z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków, m.in. formularz wniosku oraz przewodnik programowy zawierający specyfikacje techniczne i administracyjne, znajdują się na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (odpowiedzialnej za wykonanie tego działania i administrowanie nim, dział „Edukacja szkolna i Comenius”).


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
Data wydarzenia: od 2013-05-07 do 2013-08-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • działalność międzynarodowa
 • edukacja
 • konkursy interdyscyplinarne