Przejdź do treści głównej

Konkurs MSWiA: Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-08-02, 17:16
archiwalne
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów archiwalnych lub obiektów zabytkowych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego. Termin składania ofert mija 22 sierpnia 2018 r.

Rodzaj zadania

Zadanie dotyczy działań podejmowanych w okresie od dnia 24 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., związanych z digitalizacją materiałów archiwalnych lub obiektów zabytkowych dotyczących szeroko rozumianej działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Digitalizacja miałaby na celu poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o różnorakich aspektach życia i działalności społecznej mniejszości narodowych i etnicznych lub odnoszących się do języka regionalnego poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym materiałów archiwalnych lub obiektów zabytkowych w postaci cyfrowej w toku realizacji zadania.

Zasady przyznawania dotacji Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania, o którym mowa w pkt I, określa: a) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, b) zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecania zadań publicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wewn. poz. 7, z późn. zm.).

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 430 000 zł.

Wymagania formalne 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 21 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „Ministerstwem” albo „MSWiA”), oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Oferenci przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie potwierdzającą możliwość wykonania pełnego zakresu zadania, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSWiA: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data wydarzenia: od 2018-08-02 do 2018-08-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • historia
  • kultura
  • mniejszości narodowe i etniczne
  • ochrona zabytków
  • sztuka
  • wielokulturowość