Przejdź do treści głównej

Środki na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony)

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-08-02, 16:46
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego opublikował informacje o Stanie środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przeznaczonych na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony), które pozostały do wykorzystania na dzień 25 lipca 2018 r.

Komunikat stan środków na tryb uproszczony

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Oferty należy składać elektronicznie za pomocą „Generatora ofert” oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną. Przed złożeniem oferty proszę się zapoznać z art. 19a ww. ustawy oraz Procedurami zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z informacjami zamieszczonymi na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl zakładka tematyczna „zlecanie zadań – tryb uproszczony”.

Stan środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przeznaczonych na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony), które pozostały do wykorzystania na dzień 25.07.2018 r. w następujących obszarach:

„Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich” – kwota w wysokości 2 130,00 zł - realizacja Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy tel. 56 652 18 15;

„Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” - kwota w wysokości 16 000,00 zł – realizacja Biuro ds. Rozwoju Turystyki tel. 56 62 18 423;

„Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” – kwota w wysokości 4 418,00 zł – realizacja Biuro Wsparcia i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu tel. 56 652 18 71;

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – kwota w wysokości 5 000,00 zł – realizacja Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy tel. 56 652 18 13.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ww. Biur.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • dzieci
  • edukacja
  • integracja społeczna
  • młodzież
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • przeciwdziałanie przemocy
  • rodziny
  • wychowanie