Przejdź do treści głównej

Kraków. Konkurs dotacyjny: „Otwarty Kraków” – festiwal wielokulturowy

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-06-29, 17:03
archiwalne
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Termin składania ofert upływa 20 lipca 2018 roku o godz. 15.00.

Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 50 000,00 zł

Termin realizacji zadania: w okresie pomiędzy 1 sierpnia a 31 grudnia 2018 roku

Miejsce realizacji zadania: na terenie Miasta Krakowa

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2017 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania kwotę 20 490 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Cel zadania:

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno wpisywać się w zakres przedmiotowy zadań określonych w uchwale nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ''Otwarty Kraków'':

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167⊂=uchwala&query=id%3D21638%26typ%3Du

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno mieć na celu:

 • integrację cudzoziemców mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
 • zaprezentowanie działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji cudzoziemców w ich własnych siedzibach lub podczas zorganizowanego wydarzenia,
 • stworzenie możliwości nawiązania współpracy i integracji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, cudzoziemcami i mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków,
 • promocję organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków na rzecz integracji cudzoziemców;
 • informowanie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków o organizacjach trzeciego sektora, instytucjach i innych podmiotach działających rzecz integracji cudzoziemców;
 • zaprezentowanie oferty organizacji trzeciego sektora realizowanej na rzecz cudzoziemców.

Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymogów proceduralnych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na organizację imprez w ramach realizacji zadania „Program Otwarty Kraków – festiwal wielokulturowy”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 20 lipca 2018 roku o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią oferenta/oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, pok. nr 108 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Krakowa
Data wydarzenia: od 2018-06-29 do 2018-07-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • edukacja kulturalna
 • integracja społeczna
 • polityka społeczna
 • wielokulturowość
 • wspólnoty i społeczności lokalne
 • współpraca między organizacjami