Przejdź do treści głównej

Kreatywne podejście do kultury

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-06-01, 16:36
- Mamy wielkie ambicje, jeśli chodzi o kulturę, a skuteczna Kreatywna Europa pomoże nam te ambicje zrealizować – mówi komisarz Tibor Navracsics prezentując budżetowe plany wobec sektorów: kultury i kreatywnego. Powstanie m.in. internetowy katalog filmów europejskich, aby zwiększyć dostępność i widoczność europejskich dzieł. Artyści będą mogli liczyć na wsparcie np. przy promowaniu swoich dzieł.

W następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027, Komisja Europejska proponuje zwiększyć finansowanie programu Kreatywna Europa, który służy wspieraniu europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz dzieł audiowizualnych, do poziomu 1,85 mld EUR.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy powiedział: - Środowisko cyfrowe doprowadziło do przekształcenia naszego krajobrazu kulturalnego, stawiając nowe wyzwania i dając nowe możliwości rozwoju europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. Chcemy, by autorzy, twórcy i producenci z UE jak najlepiej wykorzystywali nowe możliwości cyfrowe.

Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, powiedział: - Kultura zawsze zajmowała istotne miejsce w projekcie europejskim. To ona przecież łączy ludzi. Sektor kultury i sektor kreatywny odgrywają także kluczową rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym i umożliwiają nam budowanie stosunków międzynarodowych. Mamy wielkie ambicje, jeśli chodzi o kulturę, a skuteczna Kreatywna Europa pomoże nam te ambicje zrealizować. Wzywam wszystkie państwa członkowskie i Parlament Europejski do udzielenia wsparcia tej idei.

Mariya Gabriel, komisarz ds. gospodarki ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, powiedziała: - Nasze wsparcie dla sektora kultury i sektora kreatywnego to istotny element pomocy udzielanej europejskiej branży w celu zwiększenia jej konkurencyjności. Silny sektor audiowizualny, który możemy osiągnąć dzięki realizowanemu w ramach Kreatywnej Europy programowi MEDIA pozwoli wzmocnić europejską kulturę, tożsamość i różnorodność oraz pomaże ugruntować wspólne wartości, jakimi są wolność i pluralizm mediów.

Przedstawiona przez Komisje propozycja wzmocnienia unijnego sektora kultury i sektora kreatywnego skupia się na trzech obszarach: MEDIA – program w ramach Kreatywnej Europy mający na celu wspieranie europejskiego przemysłu filmowego i innych branż audiowizualnych; Kultura i działania międzysektorowe:

1. MEDIA: 1,081 mld EUR przeznacza się na finansowanie projektów audiowizualnych i pobudzanie konkurencyjności w europejskim sektorze audiowizualnym. Program MEDIA w dalszym ciągu będzie służył wspieraniu rozwoju, dystrybucji i promocji europejskich filmów, programów telewizyjnych i gier wideo. W nadchodzących latach zwiększone zostaną inwestycje w międzynarodową promocję i dystrybucję europejskich dzieł i innowacyjnych sposobów opowiadania historii, w tym dzieł opartych na rzeczywistości wirtualnej. Stworzony zostanie internetowy katalog filmów europejskich, aby zwiększyć dostępność i widoczność europejskich dzieł.

2. KULTURA: W nowym budżecie przewidziano 609 mln EUR na promocję europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. Powstaną projekty, sieci i platformy współpracy łączące utalentowanych artystów z całej Europy i ułatwiające twórcom współpracę transgraniczną.

3. DZIAŁANIA ŁĄCZĄCE SEKTORY KULTURY I MEDIÓW: 160 mln EUR zostanie przeznaczonych na finansowanie MŚP i innych organizacji sektora kultury i sektora kreatywnego. Środki te zostaną także wykorzystane na promowanie współpracy w dziedzinie polityki kulturalnej w całej UE, promowanie wolnych, zróżnicowanych i pluralistycznych mediów, wspieranie wysokiej jakości dziennikarstwa oraz rozwijanie umiejętności korzystania z mediów.

Kultura ma do odegrania pozytywną rolę w budowaniu siły europejskiego społeczeństwa i naszej gospodarki. Ze względu na cyfryzację i globalną konkurencję, europejski sektor kultury i sektor kreatywny wymagają silniejszego wsparcia. Musimy skuteczniej zachęcać do tworzenia produkcji transgranicznych po to, by zapewnić szerszą dystrybucję i lepsze wykorzystanie technologii cyfrowych przy zachowaniu europejskiej różnorodności kulturowej i językowej. Ponadto wzmacniając kulturę i kreatywność europejską, możemy skuteczniej wspierać wolność i pluralizm mediów, co ma podstawowe znaczenie dla utrzymania otwartych, włączających i kreatywnych społeczeństw. Dlatego właśnie Komisja proponuje zwiększyć finansowanie programu Kreatywna Europa.

Kolejne kroki

Zasadnicze znaczenie ma szybkie zawarcie umowy w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu i zawartych w nim propozycji sektorowych, gdyż dzięki temu fundusze europejskie zaczną przynosić w krótkim czasie przynosić konkretne wyniki.

Jeśli pojawią się opóźnienia, tysiące organizacji, sieci i firm funkcjonujących w obszarze kultury i działań kreatywnych nie rozpocznie swoich projektów na czas. W kłopotach finansowych mogą znaleźć się festiwale prezentujące filmy europejskie lub muzykę europejska, a tysiące specjalistów z dziedziny sztuki audiowizualnej nie będzie mogło uczestniczyć w projektach finansowanych przez Kreatywną Europy.

Umowa dotycząca następnego budżetu długoterminowego w 2019 r. będzie stanowić płynne przejście między obecnym budżetem długoterminowym (2014-2020) a nowym, zapewniając przewidywalność i ciągłość finansowania z korzyścią dla wszystkich.

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: Kreatywne podejście do kultury


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja kulturalna
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • integracja europejska
  • kultura
  • media
  • media społecznościowe
  • nowe technologie
  • sztuka