Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-04-16, 13:30
archiwalne
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 r. Termin składania ofert mija 30 kwietnia 2018 r.

W ramach konkursu przewidziano realizację następujących zadań:

 • Wsparcie organizacji regionalnego przedsięwzięcia na rzecz integracji środowisk abstynenckich.
 • Wzmocnienie działalności stowarzyszeń abstynenckich.
 • Wzmocnienie skutecznych oddziaływań profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i zachowań ryzykownych.
 • Oddziaływania profilaktyczne w zakresie szkód powodowanych piciem alkoholu przez kobiety w ciąży skierowanych do uczniów szkół średnich i młodych dorosłych.
 • Organizacja przedsięwzięcia promującego trzeźwość poprzez kształtowanie wśród młodzieży właściwego postrzegania problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, w tym przemocy w rodzinie.
 • Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży realizujących m. in. programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, utrwalające postawy wolne od uzależnień oraz służące przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym.
 • Wspieranie działań na rzecz rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w tym przemocy.
 • Wspieranie przedsięwzięć służących reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu z uwzględnieniem osób przebywających lub opuszczających zakłady penitencjarne.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność zgodą z przedmiotem konkursu, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w ustawie o zdrowiu publicznym. W przypadku realizacji zadania nr 6 są to ww. podmioty, które prowadzą na terenie województwa śląskiego placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres.

Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ROPS: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach
Data wydarzenia: od 2018-04-16 do 2018-04-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dzieci
 • edukacja
 • młodzież
 • osoby uzależnione
 • polityka społeczna
 • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
 • przeciwdziałanie przemocy
 • wychowanie