Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: „Dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-04-11, 15:23
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w roku 2018 pod nazwą: „Dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych”.

Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Podkarpackiego realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 7. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 10. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 12. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 14. turystyki i krajoznawstwa;
 15. promocji i organizacji wolontariatu;
 16. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 17. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
  i ochrony praw dziecka;
 18. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w terminie do 30 września 2018 r., lub do wyczerpania środków finansowych, na niżej podany adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Oddział współpracy z samorządami i organizacjami

al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

lub osobiście do kancelarii ogólnej: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Oferty należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na konkurs na wkład własny”, oraz przesłać ofertę w formacie pdf na adres: w temacie wpisując „Oferta na konkurs na wkład własny”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Data wydarzenia: od 2018-04-11 do 2018-09-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • konkursy interdyscyplinarne