Przejdź do treści głównej

Trwa konkurs dotacyjny: Realizacja zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-03-28, 11:40
archiwalne
Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy UDPPiW, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy UDPPiW do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu finansowego wspierania na realizację w roku 2018 zleconych zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej. Termin składania ofert mija 6 kwietnia 2018 r.

Priorytetem konkursu jest pomoc i wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub długotrwale chorych oraz osób starszych. Szczegółowe informacje dotyczące zadań w tym obszarze są dostępne w treści Programu finansowego wspierania dostępnego na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Postanowienia ogólne

 1. Otwarty konkurs ofert wpisuje się w Program finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwany dalej „Programem finansowego wspierania”.
 2. Obszary pomocy społecznej, w których możliwe jest wspieranie finansowe w 2018 r. określa Program finansowego wspierania.
 3. W przypadku realizacji projektów w obszarze „Pomoc i wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub długotrwale chorych oraz osób starszych”, za osobę niepełnosprawną należy uważać osobę w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).
 4. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o UDPPiW, działające na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, mające siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub oddział posiadający osobowość prawną, upoważniony do podpisywania umów i zaciągania zobowiązań finansowych, a także działające w obszarze pomocy społecznej i posiadające stosowne zapisy w statucie.
 5. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się poprzez:
  1. wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 UDPPiW.
  2. powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 UDPPiW.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 40 dni od ostatniego dnia terminu wyznaczonego do składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. w Kancelarii Ogólnej Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, pok. 4 (parter) lub przesłanie oferty za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny:

Wydział Polityki Społecznej
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz (z dopiskiem konkurs – pomoc społeczna)

w przypadku ofert przesłanych drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Data wydarzenia: od 2018-03-28 do 2018-04-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • chorzy
 • integracja społeczna
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • polityka społeczna
 • seniorzy
 • wyrównywanie szans