Przejdź do treści głównej

Olsztyn. Konkurs dotacyjny: Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-03-08, 15:06
archiwalne
Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018. Oferty należy składać do 22 marca 2018 r.

Przedmiot konkursu: zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie w zakresie realizacji zadania pn. "Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów".

Termin i warunki składania ofert:

1) oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 22.03.2018 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora "WITKAC" udostępnionego na stronie witkac.pl, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

2) wersję papierową oferty wraz z załącznikami wydrukowaną z platformy "WITKAC" podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Olsztyna Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych ul. Knosały 3/5 bud. A, 10-015 w Olsztynie (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie programów edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia” do Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna w nieprzekraczalnym terminie do23.03.2018 r. do godz. 15;30.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Olsztyna
Data wydarzenia: od 2018-03-08 do 2018-03-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • edukacja
  • edukacja kulturalna
  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • seniorzy