Przejdź do treści głównej

Nabór w POWER: Młodzież solidarna w działaniu (1.4) - zmiana terminu

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2018-05-14, 13:43
archiwalne
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 „Młodzież solidarna w działaniu”. Nabór wniosków potrwa od 1 do 15 czerwca 2018 r.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zdobywania i doskonalenia przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. W ramach niniejszego konkursu wspierane będą przede wszystkim działania skierowane do młodych osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, tj.: kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1, kryteria dostępu, kryteria horyzontalne, kryteria merytoryczne, kryteria premiujące określono w rozdziale 5.1 regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%, wkład własny 3%.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 20 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 z dnia 27.04.2018 r. - AKTUALNY (PDF, 748.82 KB) - zobacz dokument z zaznaczonymi zmianami

Poprzednie (nieaktualne) wersje regulaminu:

Termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 1.06.2018 r. do dnia 15.06.2018 r. (do godz. 14.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu: e-mail:

Ogłoszenie o konkursie: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.01.04.00-ip.03-00-00118


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Data wydarzenia: od 2018-06-01 do 2018-06-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja zawodowa
 • edukacja pozaformalna
 • kształcenie ustawiczne
 • młodzież
 • rozwój zawodowy
 • rynek pracy