Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Wzmacnianie postaw społecznych i obywatelskich młodzieży

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-02-07, 10:42
archiwalne
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2018 r. Oferty należy składać do 28 lutego 2018 r.

Zadanie 1: wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą oraz zwiększanie dostępu do informacji młodzieżowej,

Zadanie 2: podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym,

Zadanie 3: podnoszenie kompetencji osób dorosłych bezpośrednio pracujących z młodzieżą oraz pracujących na rzecz młodzieży.

Na realizację ww. zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 95 000 PLN.

Realizacja zadań ma przyczynić się do zwiększenia zaangażowania młodzieży w aktywność społeczną i obywatelską na terenie województwa świętokrzyskiego oraz podniesienia ich umiejętności społecznych. Umiejętności społeczne są rozumiane jako umiejętność pracy w grupie, zdolność do konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach, umiejętność budowania zaufania, zdolność do empatii, wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, a także zdolność do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert – „Świętokrzyskie dla młodych”, zadanie nr …” oferty (zgodnej ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia, jak również do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300):

w sekretariacie Departamentu Promocji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34A, pokój nr 25, (godz. 7.30 – 15.30),

Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pok.12 i 13, (godz. 7.30 – 15.30),

lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub Departamentu Promocji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce.

Ofertę należy złożyć do dnia 28 lutego 2018 roku.

UWAGA! Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu (nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Data wydarzenia: od 2018-02-07 do 2018-02-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • edukacja obywatelska
  • młodzież
  • oświata
  • wychowanie