Przejdź do treści głównej

Otwarty konkurs ofert Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-02-02, 16:04
archiwalne
Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” ogłosiła konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i szkół. Wnioski można składać do 2 marca 2018 r.

Cel konkursu

Wsparcie projektów zgodnych z zapisami Statutu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, zlokalizowanych w miastach i gminach, w których prowadzi działalność grupa CEMEX, w skład której wchodzą następujące firmy: CEMEX Polska Sp. z o.o., CWRW Sp. z o.o., CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o., Chełmski Cement Sp. z o.o. Lista aktualnych lokalizacji działalności grupy CEMEX dostępna jest na stronie internetowej http://www.cemex.pl/znajdz-swoja-lokalizacje.aspx

Rodzaje realizowanych projektów

Rodzaj I - Edukacja
Rodzaj II - Ekologia
Rodzaj III - Kultura
Rodzaj IV - Programy obywatelskie
Rodzaj V - Sport
Rodzaj VI - Projekty szkolne (dedykowany placówkom oświatowym)

Cele projektu muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz celami statutowymi Wnioskodawcy.

Obszary działania powinny dotyczyć m.in.:

 • wyrównywania szans edukacyjnych
 • wspomagania rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży
 • zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • pobudzania świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze
 • programów wspierających rozwój środowisk kulturalnych
 • zwiększania obywatelskiego zaangażowania społeczności lokalnych poprzez mobilizowanie do aktywności i aktywizacji pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi
 •  inicjowania narzędzi i metod upowszechniających sport i kulturę fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Statutowo:

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, pracowników.
 6. Kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe w rozumieniu ustawy z dn. 25.06.2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 z 2010r., poz.857 z późn. zm.).
 7. Publiczne przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w ustawie z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. Nr 256 z 2004r., poz.2572 z późn. zm.).

Typy dotacji:
- do 4 tys. złotych brutto
- do 8 tys. złotych brutto Każdy Wnioskodawca może złożyć dwa wnioski w ciągu jednego naboru, w tym nie więcej niż jeden na dotację do 8 tys. złotych brutto.

Formularz wniosku należy złożyć: od od 05.02.2018 r. do 02.03.2018 r. do godz. 24:00

Ogłoszenie wyników nastąpi: do końca maja 2018 r. W Konkursie biorą udział projekty, których czas realizacji zakończy się do dnia 31.12.2018 r. (wyjątkiem są projekty szkolne, gdzie czas realizacji to rok szkolny 2018/2019).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Data wydarzenia: od 2018-02-05 do 2018-03-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • konkursy interdyscyplinarne