Przejdź do treści głównej

Nabór na stypendia im. Lane’a Kirklanda na rok akademicki 2018/2019

autor(ka): Organizatorzy
2018-01-12, 16:11
archiwalne
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - Fundator Programu oraz Fundacja Liderzy Przemian - Administrator Programu ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji i Ukrainy na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2018/2019.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Do składania wniosków zapraszamy kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju, by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt i zdobytą wiedzę.

DZIEDZINY:

 • Ekonomia i zarządzanie
 • Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
 • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • Prawo
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
 • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Praca dyplomowa może mieć charakter naukowy lub praktyczny.

WARUNKI FINANSOWE STYPENDIUM im. L. KIRKLANDA:

- Stypendium w wysokości 1800 PLN miesięcznie (przez 9 miesięcy).

- Bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich

Ponadto Administrator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4200 zł miesięcznie):

- zakwaterowanie w Polsce przez okres 9 miesięcy

- ubezpieczenie KL, OC i medycznego w prywatnej służbie zdrowia

- podróż do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów)

- opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej

- opłaty wizowe

- zakup materiałów i pomocy naukowych

- udział w programie orientacyjnym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów

- kursu języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

PROGRAM STYPENDIUM:

 • Inauguracja Programu (2 połowa września 2018 r.) i kurs przygotowawczo-informacyjny (8-10 dni, 2 połowa września 2018 r.)
 • Zajęcia akademickie (dwa semestry) na jednej z uczelni w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu lub Lublinie
 • Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych na koniec każdego semestru
 • 3-4 zjazdy integracyjno-warsztatowe stypendystów
 • Staż zawodowy (2-4 tygodnie)
 • Szkolenia rozwojowe oraz kurs języka polskiego (2 semestry)
 • Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2019 r.).

KANDYDACI:

Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

 • urzędnicy państwowi i samorządowi
 • prawnicy
 • przedsiębiorcy
 • kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
 • nauczyciele akademiccy
 • dziennikarze.

KRYTERIA FORMALNE:

 • Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)
 • Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)
 • Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
 • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata
 • Przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym
 • Studia w ramach Programu Kirklanda są realizowane w języku polskim albo angielskim (studia w języku angielskim nie są możliwe dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy), przy czym jedynie w języku polskim możliwe jest pełne korzystanie z oferty edukacyjnej na polskich uczelniach oraz wykorzystanie stażu zawodowego oferowanego w Programie.

Kandydaci z Białorusi i Ukrainy oraz pozostali planujący studia w języku polskim, w momencie rozpoczęcia stypendium muszą wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z zajęć akademickich i umożliwiającym napisanie pracy dyplomowej (B2). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wskazana jest znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1. Kandydaci, którzy przejdą kwalifikację pod względem merytorycznym, ale w niewystarczającym stopniu będą znali język polski mają możliwość dalszej nauki języka (Administrator Programu zapewnia materiały do nauki) i zdania egzaminu językowego organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.

Kandydaci z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu i Rosji, planujący studia w języku angielskim są zobowiązani do wskazania konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku w wymienionych powyżej pięciu ośrodkach akademickich. Osoby te obowiązuje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B2 oraz podstawowa znajomość języka polskiego - A1. Kandydaci, którzy przejdą kwalifikację pod względem merytorycznym, ale w niewystarczającym stopniu będą znali język polski mają możliwość dalszej nauki języka (Administrator zapewnia materiały do nauki) i zdania egzaminu językowego organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.)

PREFERENCJE:

 • Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
 • Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
 • Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce
 • Kandydaci wybierający studia po polsku.

REKRUTACJA:

Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

I etap – ocena formalna wniosków

II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin

III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 30.03-30.04.2018).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną do końca marca 2018 r. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w czerwcu 2018 r. Kandydaci, którzy zostaną wybrani do udziału w Programie pod warunkiem poprawy znajomości języka polskiego będą mieli możliwość zdania egzaminu językowego w polskich placówkach dyplomatycznych zagranicą organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line:
 • ankieta danych personalnych
 • uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie; projekt pobytu zawierający zarys pracy, która miałaby powstać w wyniku stypendium oraz propozycje dotyczące realizacji stypendium i plany wykorzystania zdobytej w Polsce wiedzy (4000-6000 znaków ze spacjami).
 1. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.
 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z pracownikami Programu.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.

Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Programu Kirklanda.

Dwa listy referencyjne i kopię dyplomu ukończenia studiów należy zeskanować i również wysłać e-mailem na adres:

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2018/19 upływa:

1 marca 2018 r.

Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

PATRONEM PROGRAMU jest Lane Kirkland (1922-1999) wieloletni przywódca amerykańskich związków zawodowych (AFL-CIO), członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; jeden z inicjatorów powołania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 80-tych XX w. swoim zaangażowaniem i autorytetem wspierał polską „Solidarność”. Rozumiał i popierał również aspiracje wolnościowe i demokratyczne innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Otrzymał najwyższe odznaczenia, m.in. amerykański „Medal Wolności” oraz polski „Order Orła Białego”.

KONTAKT:

Fundacja Liderzy Przemian www.leadersofchange.pl

Program Kirklanda

al. Jerozolimskie 133 lok. 56, 02-304 Warszawa

E-mail:

www.kirkland.edu.pl

 

POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI (PAFW) – Fundator Programu

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku. Głównym celem PAFW jest umacnianie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego i społecznego, rozwój gospodarki rynkowej, a także dzielenie się polskim doświadczeniem z zakresu transformacji z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja finansuje swoją działalność z przychodów funduszu , którego źródłem są środki Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Dotychczas PAFP przekazał do Fundacji 250 mln USD. Od roku 2000 Fundacja przeznaczyła na swoje programy ponad 100 mln USD.

Programy Fundacji są administrowane przez różne polskie organizacje pozarządowe, zgodnie z zasadami i procedurami wypracowanymi przez Fundację.

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda jest długofalowym przedsięwzięciem PAFW, powołanym do życia w 2000 roku, od 2016 roku administrowanym przez Fundację Liderzy Przemian. Dodatkowe informacje o PAFW i jej programach można uzyskać w Internecie: www.pafw.pl

FUNDACJA LIDERZY PRZEMIAN (FLP) – Administrator Programu

Fundacja Liderzy Przemian została powołana w lutym 2016 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Głównymi zadaniami Fundacji jest administrowanie wieloletnimi programami finansowanymi przez PAFW: Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland. Fundacja współorganizuje też z ramienia PAFW (wraz z Centrum Europejskim w Natolinie i German Marshall Fund) Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką WEASA.

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda oraz program Study Tours to Poland przeszły do nowej Fundacji w 2016 r. wraz z tworzącymi je od lat doświadczonymi zespołami. Połączenie programów o podobnym profilu i włączenie w ich współtworzenie nowych osób daje możliwość poszerzania i wzbogacania naszych działań. Budujemy szeroką ofertę skierowaną do chcących czerpać z polskiego doświadczenia aktywnych ludzi z Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. We współpracy z placówkami naukowymi i instytucjami sektora publicznego i pozarządowego budujemy coraz szerszą ofertę staży i pobytów naukowych w Polsce.

Tworzymy środowisko ludzi, którzy wierzą w sens zmian.

Dodatkowe informacje o Fundacji można uzyskać w Internecie: www.leadersofchange.pl


Źródło: informacja nadesłana
Data wydarzenia: od 2018-01-12 do 2018-03-01
Organizator:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Adres:

Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa-Wilanów, woj. mazowieckie

Tel.:

22 550 28 00

Faks:

22 550 28 01

E-mail:

paff@pafw.pl

Www:

http://www.pafw.pl 

Organizator:

Fundacja Liderzy Przemian

Adres:

Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa-Wilanów, woj. mazowieckie

E-mail:

fundacja@leadersofchange.pl

Www:

http://leadersofchange.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • współpraca międzynarodowa