Przejdź do treści głównej

Nabór w PO WER: Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodych (1.3)

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-12-30, 21:42
archiwalne
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży. Konkurs ma formę konkursu otwartego, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK. Pierwsza runda potrwa od 1 do 28 lutego 2018 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem.

Konkurs służy zwiększeniu możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Instytucje rynku pracy
 • Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
 • Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
 • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
 • Specjalne Ośrodki Wychowawcze
 • Domy samotnej matki
 • Centralny Zarząd Służby Więziennej
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Szkoły specjalne

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95,00%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 150 000 000 zł.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2018

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Sposób składania wniosków

Niniejszy konkurs ma formę konkursu otwartego, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski w ramach odrębnych rund konkursu:

 • I runda 01 - 28.02.2018 (do godz. 23:59)
 • II runda 01.03 - 30.04.2018 (do godz. 23:59)
 • III runda 01.05-31.07.2018 (do godz. 23:59)
 • kolejne rundy co 3 miesiące - od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca (do godz. 23:59)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 z dn. 29.12.2017 r.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: pkt VII regulamin konkursu.

Informacje dotyczące konkursu:

 • Wioletta Olechno, tel.: 22 461 63 88, adres e-mail:
 • Anna Grzelka, tel.: 22 461 63 76, adres e-mail:

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Data wydarzenia: od 2018-02-01 do 2018-02-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja zawodowa
 • edukacja pozaformalna
 • ekonomia, rynek pracy
 • kształcenie ustawiczne
 • młodzież
 • rozwój zawodowy