Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Wspieranie turystyki i krajoznawstwa

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-22, 11:13
archiwalne
Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa, na które mogą być przyznane dotacje z Budżetu Województwa Lubelskiego w roku 2018. Oferty należy składać do 31 stycznia 2018 r.

Cel konkursu:

konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie powierzenia i wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa, podejmowanych na rzecz zaspakajania potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców regionu.

Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS –TURYSTYKA 2018” opatrzonej pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego i złożona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4 lub przesłana pocztą na ww. adres.

O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie zostanie odrzucana ze względów formalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Data wydarzenia: od 2017-12-22 do 2018-01-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • rekreacja
  • rowery
  • turystyka, podróże