Przejdź do treści głównej

Nabór w PO WER: Skuteczna pomoc społeczna (2.5)

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-12-14, 20:17
archiwalne
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 „Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne”. Termin potrwa od 31 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r.

Kto może składać wnioski?

Projekt musi być realizowany w partnerstwie, przy czym liczba Partnerów w projekcie musi wynosić minimum 3, a maksymalnie 5. W skład partnerstwa musi wejść obligatoryjnie podmiot zatrudnienia socjalnego, utworzony i działający zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Wnioskodawca i/lub partnerzy musi/muszą posiadać doświadczenie w pracach koncepcyjnych nad modelami współpracy w obszarze polityki społecznej oraz zapewniać potencjał kadrowy tj. pracowników posiadających minimum 2-letnie doświadczenie w pracach zespołów projektowych o charakterze koncepcyjno-analitycznym lub udział w dwóch projektach związanych z tworzeniem modeli społecznych oraz minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze usług reintegracji społecznej i zawodowej, pomocy i integracji społecznej oraz zatrudnienia socjalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów mających na celu opracowanie modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne.

Kryteria wyboru projektów

W opisie wymagań konkursowych uwzględniono wymogi formalne (pkt 6.2) oraz kryteria dostępu, ogólne kryteria horyzontalne i merytoryczne podlegające ocenie merytorycznej (pkt 6.3).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100%. W ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez Beneficjenta.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 21 225 390,00 zł.
Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 z dnia. 29.11.2017 r. (PDF, 534.46 KB)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.12.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 19.01.2018 r. (do godz. 23.59).

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca Wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) oraz przedstawiona w pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17.

Pytania i odpowiedzi

e-mail:

Ogłoszenie o naborze

https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-01517


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Data wydarzenia: od 2017-12-31 do 2018-01-19
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia społeczna
  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • współpraca z administracją