Przejdź do treści głównej

Toruń. Otwarte konkursy ofert dla NGO

autor(ka): Małgorzata Skibicka
2017-12-07, 10:26
archiwalne
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań publicznych Gminy Miasta Toruń w roku 2018 oraz w latach 2018 – 2020.

Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań publicznych Gminy Miasta Toruń w roku 2018 oraz w latach 2018 – 2020.

Łącznie ogłoszono 23 konkursy, w tym:

 • 20 konkursów na realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego (16 konkursów rocznych oraz 4 wieloletnie),
 • 2 konkursy na wykonanie w 2018 r . zadań z zakresu zdrowia publicznego,
 • 1 konkurs na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2018.

Łączna wysokość puli konkursowej wynosi blisko 17 mln zł, w tym:

 • 6.692.000 zł na realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego (16 konkursów rocznych oraz 4 wieloletnie),
 • 1.020.000 zł na wykonanie w 2018 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego,
 • 9.250.000 zł na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2018.

Nowością i jednocześnie warunkiem udziału i ubiegania się o dotację w konkursach na realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego jest przygotowanie i złożenie oferty za pomocą GENERATORA OFERT eNGO dostępnego na stronie: http://torun.engo.org.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną w terminie do 29 grudnia 2017 r. (w przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs na wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej (konkurs roczny nr 1) uwzględnia drugi termin naboru ofert (do 7 maja 2018 r.) na wykonanie zadań w II półroczu 2018 r.

Konkurs na dofinansowanie wkładów własnych do projektów realizujących zadania własne gminy finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych (konkurs wieloletni) uwzględnia cztery terminy składania ofert:

 1. I nabór - do dnia 30 marca 2018 r.,
 2. II nabór - do dnia 30 maja 2018 r.,
 3. III nabór - do dnia 31 lipca 2018 r.,
 4. IV nabór - do dnia 28 września 2018 r.,

lub do wyczerpania środków finansowych.

Oferty na wykonanie zadań zlecanych w trybie: ustawy o sporcie, ustawy o zdrowiu publicznym należy składać jak dotychczas – w wersji papierowej (GENERTAOR OFERT eNGO w przypadku tych konkursów nie obowiązuje).

Nowością jest również konkurs na organizację przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. „Toruński Tydzień Tolerancji”, której celem będzie przede wszystkim budowanie właściwych postaw społecznych a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, współpracy, a także przeciwdziałania dyskryminacji.

Dobra wiadomość, oferenci będą mogli wykazać większy udział pozafinansowego wkładu osobowego:

 • przy możliwej dotacji w wys. 50% całkowitego kosztu – organizacje mogą uwzględnić w kosztorysie zadania pozafinansowy wkład osobowy o wartości do 30% (dotychczas 20%) wnioskowanej kwoty dotacji,
 • przy możliwej dotacji w wys. 60% całkowitego kosztu – organizacje mogą uwzględnić w kosztorysie zadania pozafinansowy wkład osobowy o wartości do wysokości 25% (w 2017 r. 16,67%) wnioskowanej kwoty dotacji,
 • przy możliwej dotacji w wys. 70% oraz 80% całkowitego kosztu – organizacje mogą uwzględnić w kosztorysie zadania pozafinansowy wkład osobowy o wartości do wysokości 20% (w 2017 r. 14,29%) wnioskowanej kwoty dotacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych, w kilku konkursach zwiększony został procentowy udział dotacji w kosztach całkowitych zadania. Zwiększona została również stawka godzinowa wyceny pracy wolontariuszy.

W dwóch konkursach (promocja marki Toruń w kraju i za granicą; wspieranie i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa) umożliwiono oferentom uwzględnienie pozafinansowego wkładu rzeczowego (przedmioty służące realizacji projektu oraz usługi świadczone na rzecz projektu nieodpłatnie, np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia).

Ogłoszenia konkursowe można pobrać w miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl (zakładka „KONKURSY DLA NGO”), w Biuletynie informacji Publicznej („Ogłoszenia PMT”), w GENERATORZE OFERT eNGO (konkursy na realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia.

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania się do prac komisji konkursowych oceniających oferty złożone w wyników otwartych konkursów.

Więcej informacji – TUTAJ.

PRZEJDŹ DO

GENERATORA OFERT


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Miasta Torunia
Data wydarzenia: od 2017-12-07 do 2017-12-29
Organizator:

Urząd Miasta Torunia

Adres:

Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie

Tel.:

566118724

Faks:

566118680

E-mail:

m.skibicka@um.torun.pl

Www:

http://www.torun.pl  http://www.orbitorun.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność obywatelska
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • edukacja
 • edukacja kulturalna
 • ekologia
 • inicjatywy oddolne
 • konkursy interdyscyplinarne
 • kultura i sztuka
 • ochrona przyrody
 • ochrona zdrowia
 • polityka społeczna
 • wychowanie