Przejdź do treści głównej

Poznań. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-06, 15:35
archiwalne
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert "Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych i lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu". Oferty należy składać do 18 grudnia 2017 r.

Termin realizacji zadania maksymalnie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która zostanie sporządzona w formie pisemnej.

Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania, a po zakończeniu zadania – złożenia sprawozdania.

Na czas realizacji zadania, podmiotowi wyłonionemu w konkursie przysługuje prawo do korzystania z pomieszczeń w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (zwanym dalej Centrum Bukowska) na podstawie umowy najmu zawartej z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej. Szczegółowe warunki wykorzystania powierzchni (wielkości i rodzaj pomieszczeń, zakres ich wykorzystania) zostaną ustalone w trakcie negocjacji przed podpisaniem umowy realizacji zadania publicznego. Całkowita powierzchnia pomieszczeń Centrum Bukowska wynosi ok. 550 m2.

Podmiot wyłoniony w konkursie nie ponosi kosztów najmu użytkowanych pomieszczeń, natomiast ponosi koszty ich eksploatacji (media, utrzymanie czystości). Koszty eksploatacji w wysokości około 500 zł miesięcznie należy uwzględnić w kosztorysie realizacji zadania.

Minimalny wkład po stronie oferenta w realizację projektu wyniesie 50% całkowitej kwoty dotacji, przy czym wkład finansowy musi wynosić minimum 25% całkowitej kwoty dotacji.

Podmiot wyłoniony w konkursie - Realizator zadania - zobowiązany jest do:

 1. Koordynacji funkcjonowania Centrum Bukowska, obejmującego w szczególności: zarządzanie częścią wspólną, informowanie o usługach realizowanych w Centrum Bukowska, stałe poszerzanie oferty, udostępnianie pomieszczeń w części wspólnej, obsługę recepcji, wyłonienie osoby odpowiedzialnej za zadanie pozostającej w stałym kontakcie z Urzędem Miasta Poznania. Na rzecz koordynacji i obsługi administracyjnej centrum realizator może wykorzystać maksymalnie 10% powierzchni Centrum. Szczegółowa narzędzia koordynacji funkcjonowania Centrum Bukowska muszą znaleźć się w składanej ofercie.
 2. Realizacji działań wspierających organizacje pozarządowe działające na rzecz Poznania i jego mieszkańców poprzez:
  1. Realizację minimum 20 zróżnicowanych tematycznie szkoleń dla organizacji;
  2. Realizację poradnictwa i spotkań informacyjnych dla organizacji w tematach odpowiadających na potrzeby organizacji (minimum 40 h poradnictwa i minimum 4 spotkań informacyjnych);
  3. Wsparcie księgowe dla organizacji pozarządowych;
  4. Opracowanie koncepcji oferty i promocji działań Centrum Bukowska, która musi zostać zaakceptowana przez Urząd Miasta Poznania w okresie 60 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zadania, a następnie wdrożona.
  5. Włączanie się w organizację i aktywne uczestniczenie w akcjach/inicjatywach realizowanych przez Urząd Miasta Poznania, między innymi w Konkurs Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa Inicjatory, Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych, Konkurs Poznański Wolontariusz Roku, itp.)
  6. Aktywną współpracę z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Komisjami Dialogu Obywatelskiego działającymi przy Wydziałach Merytorycznych w Urzędzie Miasta Poznaniu.
 3. Realizator zapewni dostępność Centrum minimum 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, w tym, przynamniej dwa dni w tygodniu w godzinach od 16.00 - 20.00. Realizator ma możliwość prowadzenia działań także w weekendy.
 4. Realizator działania ma możliwość prowadzenia w Centrum działalności statutowej, wykraczającej poza zadania Centrum, jednak nie może ona przekraczać 40% całości działań Realizatora w Centrum.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Źródło: Witkac.pl
Data wydarzenia: od 2017-12-06 do 2017-12-18
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • organizacje wspierające
 • wolontariat
 • wspieranie organizacji