Przejdź do treści głównej

Poznań. Konkurs dotacyjny: Inicjowanie, wspieranie i promocja wolontariatu

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-06, 15:20
archiwalne
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert "Inicjowanie, wspieranie i promocja wolontariatu w Poznaniu". Oferty można składać do 18 grudnia 2017 r.

Opis konkursu:

Termin realizacji zadania maksymalnie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która zostanie sporządzona w formie pisemnej.

Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania, a po zakończeniu zadania – złożenia sprawozdania.

Na czas realizacji zadania, podmiotowi wyłonionemu w konkursie przysługuje prawo do korzystania z pomieszczeń w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (zwanym dalej Centrum Bukowska) na podstawie umowy najmu zawartej z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej. Szczegółowe warunki wykorzystania powierzchni (wielkości i rodzaj pomieszczeń, zakres ich wykorzystania) zostaną ustalone w trakcie negocjacji przed podpisaniem umowy realizacji zadania publicznego. Całkowita powierzchnia pomieszczeń Centrum Bukowska wynosi ok. 550 m2.

Podmiot wyłoniony w konkursie nie ponosi kosztów najmu użytkowanych pomieszczeń, natomiast ponosi koszty ich eksploatacji (media, utrzymanie czystości). Koszty eksploatacji w wysokości około 500 zł miesięcznie należy uwzględnić w kosztorysie realizacji zadania.

Minimalny wkład po stronie oferenta w realizację projektu wyniesie 20% całkowitej kwoty dotacji, przy czym wkład finansowy musi wynosić minimum 10% całkowitej kwoty dotacji.

Podmiot wyłoniony w konkursie - Realizator zadania - zobowiązany jest do:

Wdrażania działań wzmacniających wolontariat na terenie Poznania. Na rzecz administracji zadania realizator może wykorzystać maksymalnie 10% powierzchni Centrum. Do zadań realizatora należą w szczególności:

Aktywne działania promocyjne i informacyjne skierowane do osób nie będących wolontariuszami (kontakt ze szkołami, uczelniami, akcje promocyjne zachęcające do wolontariatu, itp);

Przeprowadzenie minimum 12 szkoleń dla początkujących wolontariuszy (średnio 1 szkolenie miesięcznie);

Przeprowadzenie minimum 4 szkoleń dla koordynatorów wolontariatu, w szczególności wolontariatu młodzieżowego;

Dbanie o pozyskanie oferty działań dla wolontariuszy;

Zainicjowanie oraz skoordynowanie minimum 4 akcji wolontariackich na terenie Poznania, w tym minimum 2 międzypokoleniowych;

Rozpoznawanie potrzeb wolontariackich na terenie Poznania oraz podejmowanie działań odpowiadających na nie;

Promowanie wolontariatu w Mieście.

Włączania się w działania partnerskie na rzecz wolontariatu poprzez:

Opracowanie koncepcji współdziałania na rzecz wolontariatu w Poznaniu, która musi zostać zaakceptowana przez Urząd Miasta Poznania w okresie 60 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zadania, a następnie wdrożona.

Ścisłą współpracę z Urzędem Miasta Poznania i jego jednostkami w zakresie promocji i wzmacniania wolontariatu w mieście.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Źródło: Witkac.pl
Data wydarzenia: od 2017-12-06 do 2017-12-18
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • wolontariat