Przejdź do treści głównej

Poznań. Konkurs dotacyjny: Zapewnienie opieki medycznej osobom wykluczonym społecznie ze względu na ubóstwo - mobilny punkt pomocy medycznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-06, 12:01
archiwalne
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Oferty należy składać do 21 grudnia 2017 r.

Zadanie i wysokość środków przeznaczonych na realizację, w ramach obszaru "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)":

"Zapewnienie opieki medycznej osobom wykluczonym społecznie ze względu na ubóstwo (bezdomni, seniorzy)" - mobilny punkt pomocy medycznej - 100 000,00 zł.

Do konkursu można zgłaszać oferty, które będą realizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców Poznania wymagających opieki medycznej, doświadczających skutków wykluczenia społecznego z powodu ubóstwa;

  • mianem wykluczonych społecznie ze względu na ubóstwo, organizator konkursu określa te osoby, które w szczególności ze względu na małą życiową zaradność oraz minimalne zasoby finansowe (samotne osoby starsze) lub ich całkowity brak (osoby bezdomne), nie są w stanie samodzielnie uzyskać dostępu do świadczeń medycznych;
  • w ofercie należy przedstawić metody rekrutacji gwarantujące wybór beneficjentów spośród osób faktycznie dotkniętych problemem wykluczenia społecznego ze względu na ubóstwo. W związku z tym organizator konkursu zaleca współpracę z ośrodkami wspierającymi osoby wykluczone, takimi jak np. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie lub z innymi podmiotami, które w ramach działalności statutowej zajmują się udzielaniem pomocy ww. osobom.
  • zadanie powinno być zrealizowane poprzez uruchomienie i działalność mobilnego punktu pomocy medycznej.

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej witkac.pl w terminie do 21 grudnia 2017 roku

Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań lub w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania mieszczącej się przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl.

3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Poznania
Data wydarzenia: od 2017-12-06 do 2017-12-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ochrona zdrowia
  • osoby bezdomne
  • przeciwdziałanie ubóstwu
  • seniorzy