Przejdź do treści głównej

Gorzów Wlkp. Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-06, 10:39
archiwalne
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Rodzaj zadania: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:

  1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych;
  2. Przeciwdziałanie narkomanii.
Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Miasta Gorzowa Wlkp., niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z  dziedziną powierzanego zadania.

Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 02.01.2018 r. o godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, opatrzonej napisem „Konkurs ofert – przeciwdziałanie uzależnieniom” wraz z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz numeru (np. 1/A) i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Gorzów Wlkp.
Data wydarzenia: od 2017-12-06 do 2018-01-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • młodzież
  • ochrona zdrowia
  • osoby uzależnione
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • wychowanie