Przejdź do treści głównej

Program Czechy-Polska: Nabór w priorytecie II Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-12-05, 21:07
archiwalne
Wspólny Sekretariat Programu Interreg Czechy-Polska informuje, że do 30 czerwca 2018 r. trwa nabór na propozycje projektowe w priorytecie II Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Cel tego priorytetu to zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim. Zarządzany jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Głównymi punktami kontaktowymi dla podmiotów zainteresowanych udziałem w Programie i beneficjentów dofinansowania są Wspólny Sekretariat z siedzibą w Ołomuńcu oraz urzędy marszałkowskie znajdujące się na obszarze programowania.

Zakresy wsparcia

Tematy, które wspierane są w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, dzielą się na osie priorytetowe. Na każdą z nich alokowano inną kwotę całkowitą.

Osie priorytetowe realizowane są za pomocą priorytetów inwestycyjnych, które mają zdefiniowane cele szczegółowe i przedsięwzięcia. Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie projekty, które przyczyniają się do realizacji celów i które zaszeregować można do jednego z podanych przedsięwzięć.

Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Priorytet inwestycyjny 2.1: Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój.

Cel: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych

Przedsięwzięcia, które mogą zostać objęte wsparciem:

 • Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych
 • Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego
 • Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego
 • Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych
 • Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych

Uwaga: Projekty powinny wspierać wzrost gospodarczy, który w zna­czący sposób przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w regionie. W przypadku projektów infrastrukturalnych całkowite wydatki na jeden element infrastruktury nie mogą przekraczać 5 mln euro.

Kwalifikowalni wnioskodawcy: Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia; Organizacje powołane przez władze publiczne; Organizacje pozarządowe; Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej; Kościoły i związki wyznaniowe; Stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki.

Wskaźnik produktu (beneficjent musi wybrać przynajmniejjeden z nich):

 • Liczba elementów bogactwa kulturowego / przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności (elementy)
 • Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (elementy )
 • Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (km)
 • Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (mechanizmy)
 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok)
 • Całkowita długość zbudowanych lub zmodernizowanych ścieżek rowerowych, szlaków rowerowych oraz ścieżek pieszych (km)

Alokacja: 18 633 152 euro.

Nabór propozycji projektowych trwa do 30 czerwca 2018 r.
Zakończenie naboru pełnych wniosków projektowych: 1 października 2018 r.

Warunki otrzymania dofinansowania

Najważniejszym warunkiem programu jest współpraca partnerów po obu stronach granicy, gdy jeden z nich jest tzw. Partnerem Wiodącym, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie co najmniej trzech kryteriów współpracy z następujących czterech kryteriów:

 • wspólne przygotowanie projektu
 • wspólna realizacja projektu
 • wspólny personel
 • wspólne finansowanie

Kryterium wspólnego przygotowania i wspólnej realizacji projektu należy spełnić każdorazowo.

Odziaływanie transgraniczne

Wspólny projekt musi charakteryzować się oddziaływaniem po obu stronach granicy i przynosić korzyści mieszkańcom obszaru wsparcia. Projekt jest zwy­kle realizowany przez partnerów po obu stronach granicy i powinien rozwiązywać przede wszystkim ich wspólny problem lub rozwijać ich wspólny potencjał (a nie tylko ich indywidualne potrzeby). Efekty projektu powinny być wykorzystywane przez grupy celowe z drugiej strony granicy, a to również po zakończeniu rzeczowej reali­zacji projektu.

Projekt musi być realizowany na obszarze wsparcia programu, składającym się z regionów NUTS 3, czyli 5 czeskich krajów: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký i Moravskoslezský oraz 6 polskich podregionów (podregion jest jednostką NUTS III w Rzeczpospolitej Polskiej): Bielski i Rybnicki (województwo śląskie), Jeleniogórski i Wałbrzyski (województwo dolnośląskie), Nyski i Opolski (województwo opolskie). Do obszaru programowania po stronie polskiej należy również powiat strzeliński (Podregion Wrocławski w województwie dolnośląskim) i powiat pszczyński (Podregion Tyski w województwie śląskim).

Składanie propozycji projektowych i wniosków

Propozycje projektowe i wnioski składane są w ramach naborów. Terminy naborów są zawsze ogłaszane na stronie Programu www.cz-pl.eu.

Nowością w Programie jest obowiązkowe złożenie propozycji projektowej, której celem jest zdobycie informacji nt. przygotowywanych wniosków oraz przekazanie przedstawicielowi statutowemu wnioskodawcy informacji zwrotnej co do zgodności lub rozbieżności planowanego przedsięwzięcia z celami Programu. Dzięki temu, w przypadku nieodpowiednio skonstruowanego przedsięwzięcia, wnioskodawca otrzyma informację, na podstawie której może podjąć decyzję, czy zrezygnuje z dalszych prac związanych z przygotowaniem pełnego wniosku, aby nie podejmować zbędnego wysiłku, lub czy swoją koncepcję stosownie skoryguje.

PW otrzymuje opinię WS dot. propozycji projektowej najpóźniej na 6 tygodni przed zakończeniem przyjmowania wniosków. Posiadanie stanowiska WS do propozycji projektowej jest warunkiem koniecznym przyjęcia pełnego wniosku do kontroli i oceny. Po otrzymaniu stanowiska WS, które ma charakter zalecenia, wnioskodawca podejmie decyzję, czy swoją koncepcję wykorzysta przy przygotowaniu wniosku czy z niej zrezygnuje.

Wnioski o dofinansowanie składane są przez PW w generatorze wnio­sków (mseu.mssf.cz) i uwierzytelniane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacje i kontakt:

Wspólny Sekretariat
Hálkova 171/2, Olomouc, ČR
tel.: +420 582 777 435
e-mail:
http://pl.cz-pl.eu

Podmioty Regionalne w RP:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu
Ilona Kwiecińska, Sebastian Pacyna
tel. +48 74 66 70 990-1
e-mail:
www.ewt.dolnyslask.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Regionalny Punkt Kontaktowy
Dorota Parobij
tel.: +48 77 44 04 044 (wew. 108)
e-mail:
Justyna Wójcik
tel.: +48 77 44 04 044 (wew. 109)
e-mail:
www.ewt.opolskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego/Referat EWT
Monika Drożdż, Małgorzata Jasek
tel.: + 48 33 485 32 83
e-mail: ;
www.ewt.slaskie.pl


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Wspólny Sekretariat Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Data wydarzenia: od 2017-10-10 do 2018-06-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • integracja europejska
 • kultura
 • ochrona przyrody
 • rekreacja
 • rozwój regionalny
 • turystyka, podróże
 • wspólnoty i społeczności lokalne
 • współpraca międzynarodowa
 • zrównoważony rozwój