Przejdź do treści głównej

Program Czechy-Polska: Nabór w priorytecie III Edukacja i kwalifikacja

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-12-05, 20:45
archiwalne
Wspólny Sekretariat Programu Interreg Czechy-Polska informuje, że do 14 lutego 2018 r. trwa nabór na propozycje projektowe w priorytecie III Edukacja i kwalifikacja. Cel tego priorytetu to zwiększenie poziomu zatrudniania absolwentów.

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim. Zarządzany jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Głównymi punktami kontaktowymi dla podmiotów zainteresowanych udziałem w Programie i beneficjentów dofinansowania są Wspólny Sekretariat z siedzibą w Ołomuńcu oraz urzędy marszałkowskie znajdujące się na obszarze programowania.

Zakresy wsparcia

Tematy, które wspierane są w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, dzielą się na osie priorytetowe. Na każdą z nich alokowano inną kwotę całkowitą.

Osie priorytetowe realizowane są za pomocą priorytetów inwestycyjnych, które mają zdefiniowane cele szczegółowe i przedsięwzięcia. Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie projekty, które przyczyniają się do realizacji celów i które zaszeregować można do jednego z podanych przedsięwzięć.

Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje

Priorytet inwestycyjny 3.1: Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia.

Cel: Zwiększenie poziomu zatrudniania absolwentów

Przedsięwzięcia, które mogą zostać objęte wsparciem:

 • Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia
 • Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy
 • Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty

Uwaga: Działania inwestycyjne muszą być bezpośrednio powiązane z działaniami edukacyjnymi, muszą być one niezbędne do osiągnięcia celów projektu i nie mogą stanowić przeważającej części projektu czy budżetu. W ramach tej OP nie będą wspierane kursy o charakterze kształcenia ustawicznego. Działania instytucji edukacyjnych zmierzające do wzajemnego poznania, porozumienia, nawiązywania kontaktów mogą być realizowane wyłącznie w ramach OP 4. W ramach działań Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia i Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy kwalifikowalnymi beneficjentami nie są szkoły elementarne (w RCz: szkoły podstawowe, w RP: podstawowe i gimnazja).

Kwalifikowalni wnioskodawcy: władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe, izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacje pozarządowe, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Wskaźnik produktu (beneficjent musi wybrać przynajmniej jeden z nich):

 • Liczba uczestników wspólnych programów edukacyjnych oraz przygotowania zawodowego w celu transgranicznego wspierania zatrudnienia młodzieży, zwiększania możliwości edukacyjnych, kształcenia wyższego i przygotowania zawodowego (osoby)
 • Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie edukacji (mechanizmy)

Alokacja: 6 315 152,37 euro.

Nabór propozycji projektowych trwa do 14 lutego 2018 r.
Zakończenie naboru pełnych wniosków projektowych: 15 maja 2018 r.

Warunki otrzymania dofinansowania

Najważniejszym warunkiem programu jest współpraca partnerów po obu stronach granicy, gdy jeden z nich jest tzw. Partnerem Wiodącym, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie co najmniej trzech kryteriów współpracy z następujących czterech kryteriów:

 • wspólne przygotowanie projektu
 • wspólna realizacja projektu
 • wspólny personel
 • wspólne finansowanie

Kryterium wspólnego przygotowania i wspólnej realizacji projektu należy spełnić każdorazowo.

Odziaływanie transgraniczne

Wspólny projekt musi charakteryzować się oddziaływaniem po obu stronach granicy i przynosić korzyści mieszkańcom obszaru wsparcia. Projekt jest zwy­kle realizowany przez partnerów po obu stronach granicy i powinien rozwiązywać przede wszystkim ich wspólny problem lub rozwijać ich wspólny potencjał (a nie tylko ich indywidualne potrzeby). Efekty projektu powinny być wykorzystywane przez grupy celowe z drugiej strony granicy, a to również po zakończeniu rzeczowej reali­zacji projektu.

Projekt musi być realizowany na obszarze wsparcia programu, składającym się z regionów NUTS 3, czyli 5 czeskich krajów: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký i Moravskoslezský oraz 6 polskich podregionów (podregion jest jednostką NUTS III w Rzeczpospolitej Polskiej): Bielski i Rybnicki (województwo śląskie), Jeleniogórski i Wałbrzyski (województwo dolnośląskie), Nyski i Opolski (województwo opolskie). Do obszaru programowania po stronie polskiej należy również powiat strzeliński (Podregion Wrocławski w województwie dolnośląskim) i powiat pszczyński (Podregion Tyski w województwie śląskim).

Składanie propozycji projektowych i wniosków

Propozycje projektowe i wnioski składane są w ramach naborów. Terminy naborów są zawsze ogłaszane na stronie Programu www.cz-pl.eu.

Nowością w Programie jest obowiązkowe złożenie propozycji projektowej, której celem jest zdobycie informacji nt. przygotowywanych wniosków oraz przekazanie przedstawicielowi statutowemu wnioskodawcy informacji zwrotnej co do zgodności lub rozbieżności planowanego przedsięwzięcia z celami Programu. Dzięki temu, w przypadku nieodpowiednio skonstruowanego przedsięwzięcia, wnioskodawca otrzyma informację, na podstawie której może podjąć decyzję, czy zrezygnuje z dalszych prac związanych z przygotowaniem pełnego wniosku, aby nie podejmować zbędnego wysiłku, lub czy swoją koncepcję stosownie skoryguje.

PW otrzymuje opinię WS dot. propozycji projektowej najpóźniej na 6 tygodni przed zakończeniem przyjmowania wniosków. Posiadanie stanowiska WS do propozycji projektowej jest warunkiem koniecznym przyjęcia pełnego wniosku do kontroli i oceny. Po otrzymaniu stanowiska WS, które ma charakter zalecenia, wnioskodawca podejmie decyzję, czy swoją koncepcję wykorzysta przy przygotowaniu wniosku czy z niej zrezygnuje.

Wnioski o dofinansowanie składane są przez PW w generatorze wnio­sków (mseu.mssf.cz) i uwierzytelniane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacje i kontakt:

Wspólny Sekretariat
Hálkova 171/2, Olomouc, ČR
tel.: +420 582 777 435
e-mail:
http://pl.cz-pl.eu

Podmioty Regionalne w RP:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu
Ilona Kwiecińska, Sebastian Pacyna
tel. +48 74 66 70 990-1
e-mail:
www.ewt.dolnyslask.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Regionalny Punkt Kontaktowy
Dorota Parobij
tel.: +48 77 44 04 044 (wew. 108)
e-mail:
Justyna Wójcik
tel.: +48 77 44 04 044 (wew. 109)
e-mail:
www.ewt.opolskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego/Referat EWT
Monika Drożdż, Małgorzata Jasek
tel.: + 48 33 485 32 83
e-mail:

www.ewt.slaskie.pl


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Wspólny Sekretariat Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Data wydarzenia: od 2017-10-10 do 2018-02-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • edukacja
 • integracja europejska
 • rozwój regionalny
 • rozwój zawodowy
 • rynek pracy
 • wspólnoty i społeczności lokalne
 • współpraca międzynarodowa