Przejdź do treści głównej

Szczecin. Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań publicznych w obszarze kultury

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-04, 15:31
archiwalne
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury w roku 2018. Oferty należy składać do 21 grudnia 2017 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadań publicznych, będących zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

Nazwa zadania:

„Całoroczna oferta programowa 2018” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie”.

Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania.

Rodzaj zadania:

Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane regularnie w ciągu roku 2018 przez podmioty uprawnione.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie całorocznej oferty programowej zapewniającej mieszkańcom Szczecina:

  1. możliwość uczestnictwa w przygotowanych wydarzeniach kulturalnych: koncertach, spektaklach, wystawach, warsztatach, pokazach filmowych itp.,
  2. warunki do rozwijania talentów i zainteresowań w ramach: warsztatów, zajęć edukacyjnych, wykładów, konferencji i seminariów itp.,
  3. udział w prezentacjach twórczości, spotkaniach autorskich itp.

Przez całoroczną ofertę programową rozumie się zbiór przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w tym również odnoszących się do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, realizowanych przez podmiot/-y na przestrzeni minimum 10 miesięcy w roku 2018.

Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie
do dnia 21 grudnia 2017r. (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego
do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.

W przypadku braku adresu mailowego organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Szczecina
Data wydarzenia: od 2017-12-04 do 2017-12-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • animacja
  • edukacja kulturalna
  • kultura
  • sztuka