Przejdź do treści głównej

Nabór w POWER: Przeciwdziałanie dyskryminacji w pracy i dostępie do zatrudnienia w MP

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-12-04, 09:32
archiwalne
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17 „Wdrożenie narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach” (2.1). Nabór rozpocznie się 30 grudnia 2017 r. i potrwa do 17 stycznia 2018 r.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • instytucje publiczne,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego nr 3 PO WER: Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej.

Celem konkursu jest wdrożenie w małych przedsiębiorstwach (w 400 bezpośrednio w ramach konkursu, w kolejnych - w ramach następczych działań upowszechniających) narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia.

Narzędzie powinno składać się z co najmniej dwóch modułów – informacyjnego i szkoleniowego. W efekcie realizacji projektu (dzięki m.in. pilotażom) powinno stanowić gotowe do zastosowania przez małe przedsiębiorstwa rozwiązanie. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się wyłonienie 1 projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z rozdziałami 7.2 regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17.

Finanse

 • Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie wynosi 4 297 811,00 zł.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100,00 %.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.
 • Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17 z dnia. 28.11.2017 r. (PDF, 491.86 KB)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.12.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 17.01.2018 r. (do godz. 23.59). Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Inne ważne informacje Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VIII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Marlena Jabłońska, tel.: 22 461 63 38, adres e-mail:


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Data wydarzenia: od 2017-12-30 do 2018-01-17
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • antydyskryminacja
 • kobiety
 • mężczyźni
 • rozwój zawodowy
 • równość
 • rynek pracy